Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ NaF ra HF

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ NaF (Natri florua) ra HF (Axit Hidrofloric) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

H2SO4 + 2NaFNa2SO4 + 2HF

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + NaF => Na2SO4 + HF  

Phương trình số #3

2NaF + H2SiF62HF + Na2SiF6

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaF + H2SiF6 => HF + Na2SiF6  

Advertisement

Phương trình số #4

H2SO4 + NaFNaHSO4 + HF

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + NaF => NaHSO4 + HF  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 08:46:41am