Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2S ra SO2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2S (hidro sulfua) ra SO2 (lưu hùynh dioxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

H2S + H2SO42H2O + S + SO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + H2SO4 => H2O + S + SO2  

Phương trình số #3

H2S + 6HNO34H2O + 6NO2 + SO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + HNO3 => H2O + NO2 + SO2  

Advertisement

Phương trình số #4

H2S + 3H2SO44H2O + 4SO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + H2SO4 => H2O + SO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-04 11:30:16pm