Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Cu ra Ag

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Cu (đồng) ra Ag (bạc) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Cu + Ag2SO42Ag + CuSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + Ag2SO4 => Ag + CuSO4  

Phương trình số #3

Cu + 2CH3COOAg → 2Ag + (CH3COO)2Cu

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + CH3COOAg => Ag + (CH3COO)2Cu  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 04:25:42pm