Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Cu(NO3)2 ra CuS

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Cu(NO3)2 (Đồng nitrat) ra CuS (Đồng sulfat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

Cu(NO3)2 + K2S → CuS + 2KNO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu(NO3)2 + K2S => CuS + KNO3  

Phương trình số #3

Cu(NO3)2 + Na2S → CuS + 2NaNO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu(NO3)2 + Na2S => CuS + NaNO3  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-04 11:28:41pm