Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Ca3P2 ra PH3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Ca3P2 (canxi photphua) ra PH3 (photphin) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Ca3P2 + 3H2O → Ca(OH)2 + 2PH3

Điều kiện khác: hỗn hợp P2H4, H2

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca3P2 + H2O => Ca(OH)2 + PH3  

Phương trình số #2

Ca3P2 + 6HCl → 2PH3 + 3CaCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca3P2 + HCl => PH3 + CaCl2  

Phương trình số #3

Ca3P2 + 2H3PO4Ca3(PO4)2 + 2PH3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca3P2 + H3PO4 => Ca3(PO4)2 + PH3  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-05 01:21:53am