Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Ca ra CaCl2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Ca (canxi) ra CaCl2 (Canxi diclorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Ca + Cl2CaCl2

Nhiệt độ: nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca + Cl2 => CaCl2  

Phương trình số #2

Ca + 2RbCl → CaCl2 + Rb

Nhiệt độ: 700°C Áp suất: Chân không

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca + RbCl => CaCl2 + Rb  

Phương trình số #3

Ca + 2HCl → H2 + CaCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca + HCl => H2 + CaCl2  

Advertisement

Phương trình số #4

3Ca + 4H2O + 2FeCl3H2 + 3CaCl2 + 2Fe(OH)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca + H2O + FeCl3 => H2 + CaCl2 + Fe(OH)3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 10:37:05pm