Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ C6H5ONa ra NaI

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ C6H5ONa (Natri Phenolat) ra NaI (natri iodua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho C6H5ONa (Natri Phenolat) tác dụng vói CH3I (Iodometan) tạo thành NaI (natri iodua)

Phương trình để tạo ra chất C6H5ONa (Natri Phenolat) ()

NaOH + C6H5Br → C6H5ONa + H2O + NaBr 2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2 2NaOH + HCOOC6H5 → C6H5ONa + H2O + HCOONa

Phương trình để tạo ra chất CH3I (Iodometan) (methyl iodide)

Không tìm thấy phương trình nào

Phương trình để tạo ra chất NaI (natri iodua) (sodium iodide)

C2H5OH + I2 + NaOH → H2O + NaI + HCOONa + CHI3 6HI + Na2SO3 → 3H2O + 2I2 + 2NaI + S I2 + 2Na2S2O3 → 2NaI + Na2S4O6

Phương trình để tạo ra chất C6H5OCH3 (Metoxibenzen) (Anisole; Methoxybenzene; Methyl phenyl ether; Phenol methyl ether; 1-Methoxybenzene; 3-Methoxybenzene; 4-Methoxybenzene; Phenyl (methyl) ether; Phenoxymethane)

C6H5ONa + CH3I → NaI + C6H5OCH3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 02:39:45am