Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ C6H5Cl ra NaCl

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ C6H5Cl (clorua benzen) ra NaCl (Natri Clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

C6H5Cl + NaOH → C6H5OH + NaCl

Nhiệt độ: Nhiệt độ Xúc tác: Palladium (Pd)

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5Cl + NaOH => C6H5OH + NaCl  

Phương trình số #2

C6H5Cl + 2NaOH → C6H5ONa + H2O + NaCl

Nhiệt độ: 300°C Áp suất: 200

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5Cl + NaOH => C6H5ONa + H2O + NaCl  

Phương trình số #3

C6H5Cl + NaOH → NaCl + C6H5CH2OH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5Cl + NaOH => NaCl + C6H5CH2OH  

Advertisement

Phương trình số #4

3C6H5Cl + 6Na + SbCl36NaCl + (C6H5)3Sb

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5Cl + Na + SbCl3 => NaCl + (C6H5)3Sb  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 11:53:19am