Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ C6H5Cl ra C6H5ONa

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ C6H5Cl (clorua benzen) ra C6H5ONa (Natri Phenolat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

C6H5Cl + 2NaOH → C6H5ONa + H2O + NaCl

Nhiệt độ: 300°C Áp suất: 200

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5Cl + NaOH => C6H5ONa + H2O + NaCl  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho C6H5Cl (clorua benzen) tác dụng vói NaOH (natri hidroxit) tạo thành C6H5ONa (Natri Phenolat) NaCl (Natri Clorua) ,trong điều kiện nhiệt độ 300 ,trong điều kiện áp xuất 200

Phương trình để tạo ra chất C6H5Cl (clorua benzen) ()

C6H6 + Cl2 → C6H5Cl + HCl C6H5OH + HCl → C6H5Cl + H2O

Phương trình để tạo ra chất NaOH (natri hidroxit) (sodium hydroxide)

2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH 2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + H2O + NaOH

Phương trình để tạo ra chất C6H5ONa (Natri Phenolat) ()

NaOH + C6H5Br → C6H5ONa + H2O + NaBr 2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2 2NaOH + HCOOC6H5 → C6H5ONa + H2O + HCOONa

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2 3NH4NO3 + CH2 → 7H2O + 3N2 + CO2 HCl + NaOH → H2O + NaCl

Phương trình để tạo ra chất NaCl (Natri Clorua) (sodium chloride)

HCl + NaOH → H2O + NaCl Cl2 + 2Na → 2NaCl 2HCl + Na2CO3 → H2O + 2NaCl + CO2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 06:42:13am