Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ B ra H2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ B (Bo) ra H2 (hidro) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

2NH3 + 2B3H2 + 2BN

Nhiệt độ: Nung nóng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH3 + B => H2 + BN  

Phương trình số #3

3H2S + 2B3H2 + B2S3

Nhiệt độ: 800-900°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + B => H2 + B2S3  

Advertisement

Phương trình số #4

2H2O + 2NaOH + 2B3H2 + 2NaBO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NaOH + B => H2 + NaBO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-04 05:23:00am