Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ (NH4)3PO4 ra H3PO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ (NH4)3PO4 (amoni photphat) ra H3PO4 (axit photphoric) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

(NH4)3PO43NH3 + H3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH4)3PO4 => NH3 + H3PO4  

Phương trình số #3

(NH4)3PO4 + 3HCl → 3NH4Cl + H3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH4)3PO4 + HCl => NH4Cl + H3PO4  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-05 12:32:06am