CH3CH2CH2OH

công thức rút gọn C3H8O1-propanal (propan-1-ol)
Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 60.0950

Sử dụng là chất tham gia