Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

HOCH2(CHOH)4COONH4

công thức rút gọn C6H15NO7


Amoni gluconat

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 213.1858

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất HOCH2(CHOH)4COONH4

Đánh giá

HOCH2(CHOH)4COONH4 - Amoni gluconat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-HOCH2(CHOH)4COONH4-Amoni+gluconat-3128
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 13. Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ

Để củng cố lại các kiến thức đã học về các loại hợp chất vô cơ - Vận dụng nó để giải một số bài tập nên hôm nay chúng ta sẽ vào bài luyện tập

Bài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

Rèn luyện các kỹ năng thao tác thí nghiệm, quan sát hiện trong, giải thích và rút ra kết luận về tinh chất hoá học của bazo và muối.

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

Kim loại có những tính chất vật lí và tính chất hoá học nào ? Nhôm, sắt có những tính chất và ứng dụng gì ? Hợp kim là gì ? Sản xuất gang và thép như thế nào ? Thế nào là sự ăn mòn kim loại ? Có những biện pháp nào để bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn

Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

Bài học này chúng ta cùng nghiêm cứu tính chất hóa học của kim loại

Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

Mức độ hoạt động hoá học khác nhau của các kim loại được thể hiện như thế nào ? Có thể dự đoán được phản ứng của kim loại với chất khác hay không? Dãy hoạt động hóa học của kim loại sẽ giúp bạn trả lời|

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học HOCH2(CHOH)4COONH4 (Amoni gluconat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu HOCH2(CHOH)4COONH4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với HOCH2COOH không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với CH2=CHCOO-CH3 không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với C2H5NHCH3 không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với H2N-CH2-COOK không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với H2NCH2CONHCH(CH3)COOH không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với H2N-CH2-COONa không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với H2N-CH2-COOC2H5 không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với CH3CONHC6H5 không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với CH3COOCH(Br)-CH2Br không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với CH2OH[CHOH]4COOH không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với CH2OH[CHOH]4COONa không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với [C6H7O2(OH)(OCOCH3)2]n không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với [C6H7O2(OH)(OCOCH3)2]n không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với CH2=C(CH3)-COOCH3 không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với ClCH2CH(CH3)CHClCH3 không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với CH2=CHCOONa không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với HO-C6H2(NO2)3 không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với CH2=CHCH3 không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với CH2Br-CH(Br)-CH3 không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với CH3-CH2-CH3 không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với CH2(CH3)-CH2-CH3 không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với CH3CH2CH2OH không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với CH3CH2CH=O không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với CH3CH2COOH không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với CH3CH2CH2OH không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với CH2(Br)-CH(Br)-COOH không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với C3H4Br2O2 không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với C6H5-CH(Br)-CH2Br không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với HCOONa không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với NH4NaCO3 không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với (Br)3C6H2OH không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với CH2=CH-CH=CH2 không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với CH(C6H5)=CH2 không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với (-CH2-CH=CH-CH2-)n không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với CH3-CH2-CH(OH)-CH2(OH) không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với RCH=O không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với (CH3)2CHCH2CH=O không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với HCOOCH2CH2CH(CH3)2 không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với C2H5ONa không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với (-CH2-CH(OOCH3)-)n không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với (-CH2-CH2-)n không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với (-CH(C6H5)-CH2-)n không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với (-CH2-CH(OOCH3)-)n không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với CH2=C(CH3)-CH=CH2 không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với C2H5COOCH − CH = CH2 không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với HCOOCH2CH2CH3 không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với HCOOCH(CH3)2 không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với HCOOCH2 − C6H5 không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với HOCH2 − C6H5 không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với [-CH2-CH(OCOCH3)-]n không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với [- CH2-CH(OH)-]n không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với CH2=CH(CH3) không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với (-CH2-CH(CH3)-)n không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với (- CH2-(COOCH3)C(CH3)-)n không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với (- CH2-(COOCH3)C(CH3)-)n không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với CH2=CH-Cl không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với (-CH2-CH-Cl-)n không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với CF2=CF2 không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với (-CF2-CF2-)n không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với CH2=C-Cl-CH=CH2 không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với (-CH2-C-Cl-CH-CH2-)n không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với CH2 = CH(CN) không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với (-CH2-CH(CN)-)n không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với CH2=CH(CN) không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với (CH2CH2)O không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với OH-CH2-CHO không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với (HOCH2CH2)2NH không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với (HOCH2CH2)3N không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với HO–CH2CH2 –O–CH2CH2–OH không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với HO–CH2CH2–O–CH2CH2 – O–CH2CH2–OH không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với HO–(CH2CH2 –O–)nH không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với CH2OH-CH2Cl không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với ClOH không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với CH3-CCNa không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với CH3CH2CN không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với CH3CH2CH(Br)CH2CH2CH3 không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2CH2F không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với CH3CH(Br)CH2CH2CH3 không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với CH3CH2CH(I)CH2CH3 không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với CH3CH(CH3)CH2CH2CH(Cl)CH2CH3 không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với CH3CH(Cl)CH2CH2CH(CH3)CH2CH3 không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với R-COO-CH3 không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với R-CH2-OH không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với C6H5-CH2COOH không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với C6H5-CH2-CH2OH không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với C6H5-CO-CH2CH3 không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với CH3-CH(CH2Br)-CH3 không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với CH3-CH(CH2MgBr)-CH3 không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với C6H5-CH2Br không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với C6H5CH2COOH không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với C6H5-COCl không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với Ph-COOH không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với C6H5-CH2-CN không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với Ph-CH2-CN không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với C6H5CONHC2H5 không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với C6H5COCH2CH3 không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với C6H5-CH(OH)-CH2-CH3 không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với R-CN không? HOCH2(CHOH)4COONH4 có tác dụng với R-CO-R không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có HOCH2(CHOH)4COONH4 (Amoni gluconat) là chất sản phẩm

Xem tất cả phương trình tạo ra HOCH2(CHOH)4COONH4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-11-30 03:57:43am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(