Chất Hóa Học - C2H2Br4 - 1,1,2,2-Tetrabromoethan

Muthmanns liquid; sym-Tetrabromoethane; Acetylene tetrabromide; 1,1,2,2-Tetrabromoethane; Muthmanns liquid; KI82250000; TBE; Ethane tetrabromide

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

C2H2Br4


1,1,2,2-Tetrabromoethan

Muthmanns liquid; sym-Tetrabromoethane; Acetylene tetrabromide; 1,1,2,2-Tetrabromoethane; Muthmanns liquid; KI82250000; TBE; Ethane tetrabromide

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 345.6533

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất C2H2Br4

Đánh giá

C2H2Br4 - 1,1,2,2-Tetrabromoethan - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-C2H2Br4-1,1,2,2-Tetrabromoethan-3085
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 13. Phản ứng hóa học

Thanh sắt để lâu ngày ngoài không khí, sau một thời gian thanh sắt đổi màu. Đó là hiện tượng gì, để hiểu rõ hơn về hiện tượng này, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu bài học này.

Bài 14. Bài Thực Hành 3

Phân biệt được hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học. Nhận biết dấu hiệu có phản ứng hoá học xảy ra.

Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng

Trong bài học này các bạn sẽ tìm hiểu về định luật bảo toàn khối lượng

Bài 16. Phương trình hóa học

Theo định luật bảo toàn khối lượng, số nguyên tử mỗi nguyên tố trong các chất trước và sau phản ứng được giữ nguyên, tức là bằng nhau. Dựa vào đây và với công thức hoá học ta sẽ lập phương trình hoá học để biểu diễn phản ứng hoá học.

Bài 17. Bài luyện tập 3

Nắm chắc việc áp dụng định tuật và cách lập phương trình hoá học.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học C2H2Br4 (1,1,2,2-Tetrabromoethan)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu C2H2Br4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

C2H2Br4 có tác dụng với C2H4(OOCCH3)2 không? C2H2Br4 có tác dụng với C2H4(OOCH)2 không? C2H2Br4 có tác dụng với CnH2n+2-2kO2 không? C2H2Br4 có tác dụng với CH2(COONa)2 không? C2H2Br4 có tác dụng với C17H35COONa không? C2H2Br4 có tác dụng với C15H31COONa không? C2H2Br4 có tác dụng với C17H33COONa không? C2H2Br4 có tác dụng với C4H9Cl không? C2H2Br4 có tác dụng với C4H9OH không? C2H2Br4 có tác dụng với C4H9NO2 không? C2H2Br4 có tác dụng với CH3-CH2-COONa không? C2H2Br4 có tác dụng với CH3CH2COCH3 không? C2H2Br4 có tác dụng với CH3-CH2-CONa không? C2H2Br4 có tác dụng với C4H8O không? C2H2Br4 có tác dụng với C2H5CHO không? C2H2Br4 có tác dụng với C3H7CHO không? C2H2Br4 có tác dụng với C3H7COONH4 không? C2H2Br4 có tác dụng với NH2CH2COOCH3 không? C2H2Br4 có tác dụng với NH2CH2COONa không? C2H2Br4 có tác dụng với CH2=CH-COONH4 không? C2H2Br4 có tác dụng với CH2=CH-COONa không? C2H2Br4 có tác dụng với CH3 không? C2H2Br4 có tác dụng với (CH3)2NH không? C2H2Br4 có tác dụng với H2NCH(CH3)COOK không? C2H2Br4 có tác dụng với H-NH-[CH2]5COOH không? C2H2Br4 có tác dụng với CH2=CHCH=CH2 không? C2H2Br4 có tác dụng với (-CH2 - CH = CH - CH2 - CH(C6H5) - CH2 - )n không? C2H2Br4 có tác dụng với (-CH2 - CH = CH - CH2 - CH(C6H5) - CH2 - )n không? C2H2Br4 có tác dụng với NaC6H5CO2 không? C2H2Br4 có tác dụng với (C6H5COO)2Cu không? C2H2Br4 có tác dụng với CH3CH(OH)COOH không? C2H2Br4 có tác dụng với CH3CH2CH2COOH không? C2H2Br4 có tác dụng với CH2=CHCOOC6H5 không? C2H2Br4 có tác dụng với HOCH2CH2NH2 không? C2H2Br4 có tác dụng với (C12H22O11)2Cu không? C2H2Br4 có tác dụng với CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 không? C2H2Br4 có tác dụng với CnH(2n + 3)N không? C2H2Br4 có tác dụng với CxHyO không? C2H2Br4 có tác dụng với CnH2n+2O không? C2H2Br4 có tác dụng với C6H12O7NH4 không? C2H2Br4 có tác dụng với C6H5CH2OH không? C2H2Br4 có tác dụng với H2N-CH2-COOH không? C2H2Br4 có tác dụng với HO–CH2 –COOH không? C2H2Br4 có tác dụng với HOCH2COOH không? C2H2Br4 có tác dụng với CH2=CHCOO-CH3 không? C2H2Br4 có tác dụng với C2H5NHCH3 không? C2H2Br4 có tác dụng với H2N-CH2-COOK không? C2H2Br4 có tác dụng với H2NCH2CONHCH(CH3)COOH không? C2H2Br4 có tác dụng với H2N-CH2-COONa không? C2H2Br4 có tác dụng với H2N-CH2-COOC2H5 không? C2H2Br4 có tác dụng với CH3CONHC6H5 không? C2H2Br4 có tác dụng với CH3COOCH(Br)-CH2Br không? C2H2Br4 có tác dụng với CH2OH[CHOH]4COOH không? C2H2Br4 có tác dụng với CH2OH[CHOH]4COONa không? C2H2Br4 có tác dụng với [C6H7O2(OH)(OCOCH3)2]n không? C2H2Br4 có tác dụng với [C6H7O2(OH)(OCOCH3)2]n không? C2H2Br4 có tác dụng với CH2=C(CH3)-COOCH3 không? C2H2Br4 có tác dụng với ClCH2CH(CH3)CHClCH3 không? C2H2Br4 có tác dụng với CH2=CHCOONa không? C2H2Br4 có tác dụng với HO-C6H2(NO2)3 không? C2H2Br4 có tác dụng với CH2=CHCH3 không? C2H2Br4 có tác dụng với CH2Br-CH(Br)-CH3 không? C2H2Br4 có tác dụng với CH3-CH2-CH3 không? C2H2Br4 có tác dụng với CH2(CH3)-CH2-CH3 không? C2H2Br4 có tác dụng với CH3CH2CH2OH không? C2H2Br4 có tác dụng với CH3CH2CH=O không? C2H2Br4 có tác dụng với CH3CH2COOH không? C2H2Br4 có tác dụng với CH3CH2CH2OH không? C2H2Br4 có tác dụng với CH2(Br)-CH(Br)-COOH không? C2H2Br4 có tác dụng với C3H4Br2O2 không? C2H2Br4 có tác dụng với C6H5-CH(Br)-CH2Br không? C2H2Br4 có tác dụng với HCOONa không? C2H2Br4 có tác dụng với NH4NaCO3 không? C2H2Br4 có tác dụng với (Br)3C6H2OH không? C2H2Br4 có tác dụng với CH2=CH-CH=CH2 không? C2H2Br4 có tác dụng với CH(C6H5)=CH2 không? C2H2Br4 có tác dụng với (-CH2-CH=CH-CH2-)n không? C2H2Br4 có tác dụng với CH3-CH2-CH(OH)-CH2(OH) không? C2H2Br4 có tác dụng với RCH=O không? C2H2Br4 có tác dụng với (CH3)2CHCH2CH=O không? C2H2Br4 có tác dụng với HCOOCH2CH2CH(CH3)2 không? C2H2Br4 có tác dụng với C2H5ONa không? C2H2Br4 có tác dụng với (-CH2-CH(OOCH3)-)n không? C2H2Br4 có tác dụng với (-CH2-CH2-)n không? C2H2Br4 có tác dụng với (-CH(C6H5)-CH2-)n không? C2H2Br4 có tác dụng với (-CH2-CH(OOCH3)-)n không? C2H2Br4 có tác dụng với CH2=C(CH3)-CH=CH2 không? C2H2Br4 có tác dụng với (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n không? C2H2Br4 có tác dụng với C2H5COOCH − CH = CH2 không? C2H2Br4 có tác dụng với HCOOCH2CH2CH3 không? C2H2Br4 có tác dụng với HCOOCH(CH3)2 không? C2H2Br4 có tác dụng với HCOOCH2 − C6H5 không? C2H2Br4 có tác dụng với HOCH2 − C6H5 không? C2H2Br4 có tác dụng với [-CH2-CH(OCOCH3)-]n không? C2H2Br4 có tác dụng với [- CH2-CH(OH)-]n không? C2H2Br4 có tác dụng với CH2=CH(CH3) không? C2H2Br4 có tác dụng với (-CH2-CH(CH3)-)n không? C2H2Br4 có tác dụng với (- CH2-(COOCH3)C(CH3)-)n không? C2H2Br4 có tác dụng với (- CH2-(COOCH3)C(CH3)-)n không? C2H2Br4 có tác dụng với CH2=CH-Cl không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có C2H2Br4 (1,1,2,2-Tetrabromoethan) là chất tham gia

Muthmanns liquid; sym-Tetrabromoethane; Acetylene tetrabromide; 1,1,2,2-Tetrabromoethane; Muthmanns liquid; KI82250000; TBE; Ethane tetrabromide

Xem tất cả phương trình sử dụng C2H2Br4

Phương trình có C2H2Br4 (1,1,2,2-Tetrabromoethan) là chất sản phẩm

Muthmanns liquid; sym-Tetrabromoethane; Acetylene tetrabromide; 1,1,2,2-Tetrabromoethane; Muthmanns liquid; KI82250000; TBE; Ethane tetrabromide

2Br2 + C2H2 → C2H2Br4 Xem tất cả phương trình tạo ra C2H2Br4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 08:36:32am