Advertisement
Advertisement
Advertisement
Thảo luận 3

Câu hỏi trắc nghiệm

Dành cho chương trình học phổ thông và ôn thi đại học

Xeton

Chất nào sau đây không có phản ứng tráng bạc?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. CH2=CHCHO.
 • Câu B. CH3COCH3.
 • Câu C. CH3CHO.
 • Câu D. C6H12O6 (fructozơ).

Liên quan tới phương trình

C6H12O6 + 2Ag(NH3)2OH => 2Ag + H2O + 3NH3 + CH2OH(CHOH)4COONH4

Xenlulozo trinitrat

Xenlulozo trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được đều chế từ xenlulozo và HNO3. Muốn điều chế 29,7 kg xenlulozo trinitrat (hiệu suất 90%) thì thê tích HNO3 96% (d = 1,52g/ml) cần dùng là :

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 1,439 lit
 • Câu B. 15 lit
 • Câu C. 24,39 lit
 • Câu D. 14,39 lit

Liên quan tới phương trình

3nHNO3 + [C6H7O2(OH)3]n => 3nH2O + [C6H7O2(ONO2)3]n

Xenlulose

Đun nóng 121,5 gam xenlulozơ với dung dịch HNO3 đặc trong H2SO4 đặc (dùng dư), thu được x gam xenlulozơ trinitrat. Giá trị của x là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 222,75 gam
 • Câu B. 186,75 gam
 • Câu C. 176,25 gam
 • Câu D. 129,75 gam

Liên quan tới phương trình

3nHNO3 + [C6H7O2(OH)3]n => 3nH2O + [C6H7O2(ONO2)3]nChia sẻ là yêu thương

Ngoài ra, một trong những cách đơn giản nhất là bạn Like và Share trang Facebook của chúng mình.


Advertisement


Advertisement
Nhân quả trong cuộc sống Tranh nhân quả, Nhân mời người sử dụng các chất gây say nghiện, Quả Mất ngủ, ngu dốt, điên loạn

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(