Xeton

Chất nào sau đây không có phản ứng tráng bạc?

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. CH2=CHCHO.
 • Câu B. CH3COCH3.
 • Câu C. CH3CHO.
 • Câu D. C6H12O6 (fructozơ).

Liên quan tới phương trình

C6H12O6 + Ag(NH3)2OH => Ag + H2O + NH3 + CH2OH(CHOH)4COONH4

Xenlulozo trinitrat

Xenlulozo trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được đều chế từ xenlulozo và HNO3. Muốn điều chế 29,7 kg xenlulozo trinitrat (hiệu suất 90%) thì thê tích HNO3 96% (d = 1,52g/ml) cần dùng là :

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 1,439 lit
 • Câu B. 15 lit
 • Câu C. 24,39 lit
 • Câu D. 14,39 lit

Liên quan tới phương trình

HNO3 + [C6H7O2(OH)3]n => H2O + [C6H7O2(ONO2)3]n

Xenlulose

Đun nóng 121,5 gam xenlulozơ với dung dịch HNO3 đặc trong H2SO4 đặc (dùng dư), thu được x gam xenlulozơ trinitrat. Giá trị của x là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 222,75 gam
 • Câu B. 186,75 gam
 • Câu C. 176,25 gam
 • Câu D. 129,75 gam

Liên quan tới phương trình

HNO3 + [C6H7O2(OH)3]n => H2O + [C6H7O2(ONO2)3]n

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D