Ứng dụng

Ta tiến hành các thí nghiệm sau: (1) MnO2 tác dụng với dung dịch HCl. (2) Nhiệt phân KClO3. Nung hỗn hợp: (3) CH3COONa + NaOH/CaO. (4) Nhiệt phân NaNO3. Các thí nghiệm tạo ra sản phẩm khí gây ô nhiễm môi rường là:

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

  • Câu A. (1) và (3) Đáp án đúng
  • Câu B. (1) và (2)
  • Câu C. (2) và (3)
  • Câu D. (2) và (4)


Giải thích câu trả lời

Thí nghiệm (1) cho khí Cl2 là khí độc gây ô nhiễm.

MnO2 + 4HCl → Cl2 + 2H2O + MnCl2

Thí nghiệm (2) sinh ra oxi:

2KClO3 → 2KCl + 3O2

Thí nghiệm (3) sinh ra CH4 độc:

CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

Thí nghiệm (4) sinh ra oxi:

2NaNO3 → 2NaNO2 + O2

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Liên quan tới phương trình

HCl + MnO2 -> Cl2 + H2O + MnCl2 KClO3 -> KCl + O2 NaNO3 -> NaNO2 + O2 CH3COONa + NaOH -> CH4 + Na2CO3

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(