Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

KOH có tác dụng với N2O4 không?

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng hãy kéo xuống để thấy các phương trình có liên quan tới KOH và N2O4

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Tất cả các phương trình mô tả KOH (kali hidroxit) tác dụng với N2O4 (Nitơ tetraoxit)

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng chúng bạn có thể xem thêm các chất liên quan hoặc phương trình hóa học liên quan bên dưới

Nếu các bạn thấy thông tin này chưa chính xác xin hãy gửi báo lỗi về cho chúng mình nhé

Click để đóng góp thông tin

Các chất hóa học có liên quan


K KOH O H OH N2 N2O4 N2O O N
Advertisement

Thông tin thêm về chất hóa học

KOH (kali hidroxit)

Tên Tiếng Việt: kali hidroxit

Tất cả phương trình hóa học có KOH là chất tham gia


(NH4)2SO4 + 2KOH → 2H2O + 2NH3 + K2SO42Al + 2H2O + 2KOH → 3H2 + 2KAlO24KOH + Al(NO3)3 → 2H2O + 3KNO3 + KAlO2Al2O3 + 2KOH → H2O + 2KAlO2C2H4Br2 + 2KOH → C2H2 + 2H2O + 2KBr2KOH + CO2 → H2O + K2CO3Fe2(SO4)3 + 6KOH → 3K2SO4 + 2Fe(OH)3H2O + 2KOH + Si → H2 + K2SiO3KOH + HAlO2.H2O → 2H2O + KAlO2HCl + KOH → H2O + KClKNO3 + 7KOH + 4Zn → 2H2O + NH3 + 4K2ZnO22KOH + Mn2O7 → H2O + 2KMnO42KOH + 2NO2 → H2O + KNO2 + KNO32KOH + SO2 → H2O + K2SO32KOH + CuCl2 → Cu(OH)2 + 2KCl2KOH + N2O3 → H2O + 2KNO2HNO3 + KOH → H2O + KNO3KOH + NH4NO3 → H2O + KNO3 + NH3Cl2 + 8KOH + CrCl2 → 4H2O + 6KCl + K2Cr2O4 I2 + 2KOH → H2O + KI + KIO4KOH + 2KClO + MnCl2 → 2H2O + 2KCl + K2MnO44KOH + 2MnO2 + O2 → 2H2O + 2K2MnO427Cl2 + 64KOH + 2CrI3 → 32H2O + 54KCl + 2K2CrO4 + 6KIO42KMnO4 + 2KOH + K2SO3 → H2O + K2SO4 + 2K2MnO42KMnO4 + 2KOH → H2O + O2 + 2K2MnO42KOH + Na2Cr2O7 → H2O + Na2CrO4 + K2CrO4H2SO4 + 2KOH → 2H2O + K2SO4H2S + 2KOH → 2H2O + K2S3KNO3 + 4KOH + Cr2O3 → 2H2O + 3KNO2 + 2K2CrO43Cl2 + 6KOH → 3H2O + 5KCl + KClO3KOH + 2C6H5CHO → C6H5CH2OH + C6H5COOK3KOH + H3PO4 → 3H2O + K3PO4KOH + C6H5COOH → H2O + C6H5COOK2KOH + SO3 → H2O + K2SO43H2O + 3KOH + P4 → PH3 + 3KH2PO2H2S + KOH → H2O + KSHH2S + 2KOH → 2H2O + K2SC6H5Cl + KOH → C6H5OH + KCl3Cl2 + 16KOH + 2CrCl3 → 8H2O + 2KCl + 2K2CrO42KOH + (CH3COO)2Mg → Mg(OH)2 + 2CH3COOK2KOH + ZnO → H2O + K2ZnO22I2 + 6KOH + N2H4.H2SO4 → 6H2O + 4KI + N2 + K2SO42KOH + 2NaHCO3 → 2H2O + K2CO3 + Na2CO3AgNO3 + KOH → AgOH + KNO3Al(OH)3 + KOH → KAl(OH)4Al(OH)3 + KOH → 2H2O + KAlO2Al2(SO4)3 + 6KOH → 2Al(OH)3 + 3K2SO42KOH + K[Pt(C2H4)Cl3] → C2H4 + 3KCl + Pt(OH)2C6H5OH + KOH → H2O + C6H5OKCH3COOH + KOH → H2O + CH3COOK2KOH + (CuOH)2SO4 → 2Cu(OH)2 + K2SO43HCHO + 11KOH + 2HAuCl4 → 2Au + 8H2O + 8KCl + 3HCOOKKOH + KHCO3 → H2O + K2CO3KOH + CH3COOK → CH4 + K2CO3K2Cr2O7 + 2KOH → H2O + 2K2CrO4KOH + K2HPO4 → H2O + K3PO42KOH + KH2PO4 → 2H2O + K3PO42KMnO4 + 2KOH + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + 2K2MnO43KOH + Cr(NO3)3 → 3KNO3 + Cr(OH)3CO + KOH → HCOOKKOH + CO2 → KHCO3KOH + SO2 → KHSO3KOH + Cr(OH)3 → K[Cr(OH)4]6H2O + KOH → [K(H2O)6]OH3KOH + Fe(OH)3 → K3[Fe(OH)6]2KOH + MnSO4 → K2SO4 + Mn(OH)22KOH + Pb(OH)2 → 2H2O + K2PbO28H2O + 8KOH + 3Sn(OH)2 + 2K2CrO4 → 2K3[Cr(OH)6] + 3K2[Sn(OH)6]2KOH + CrO3 → H2O + K2CrO42KOH + Zn(OH)2 → 2H2O + K2ZnO22KOH + (NH4)2S → 2H2O + K2S + 2NH32KOH + Cr2O3 → H2O + 2KCrO23KOH + Cr(OH)3 → 3H2O + K3CrO3KOH + KHSO3 → H2O + K2SO3KOH + HClO4 → H2O + KClOH2O + 2KOH + 3KClO + Os → 3KCl + K2[OsO2(OH)4]3KOH + Fe(NO3)3 → 3KNO3 + Fe(OH)3KOH + 2AgI → Ag2O + HI + KI3KOH + AlBr3 → Al(OH)3 + 3KBr2KOH + CdO → H2O + K2CdO22KOH + Cd(OH)2 → 2H2O + K2CdO22KOH + 2CuI → H2O + 2KI + Cu2O2KOH + Zn(NO3)2 → 2KNO3 + Zn(OH)22KOH + FeI2 → 2KI + Fe(OH)2KOH + HCN → H2O + KCN2KOH + H6TeO6 → 2H2O + K2H4TeO6H2SO4 + KOH → H2O + KHSO4KOH + KHSO4 → H2O + K2SO42KOH + SiO2 → H2O + K2SiO3H2O + 2KOH + SiH4 → 4H2 + K2SiO3H2S + KOH → H2O + KHSK2S2O8 + 2KOH + KIO3 → H2O + 2K2SO4 + KIO43H2O + 3KOH + 4P → PH3 + 3KH2PO2KOH + H3PO4 → H2O + KH2PO4KOH + KH2PO4 → H2O + K2HPO4Al2O3 + 3H2O + 2KOH → 2KAl(OH)4AlCl3 + 4KOH → 3KCl + KAl(OH)44KOH + KAl(SO4)2 → 2K2SO4 + KAl(OH)42Al + 6H2O + 2KOH → 3H2 + 2KAl(OH)48Al + 18H2O + 3KNO3 + 5KOH → 3NH3 + 8KAl(OH)42KOH + K2PtCl4 → 4KCl + Pt(OH)22KOH + K2Pt(NO2)4 → 4KNO2 + Pt(OH)2KOH + H2SO3 → H2O + KHSO33KOH + ErCl3 → 3KCl + Er(OH)3KOH + HIO3 → H2O + KIO33I2 + 6KOH → 3H2O + 5KI + KIO32KOH + H3PO4 → H2O + K2HPO4F2 + 2KOH + KBrO3 → H2O + 2KF + KBrO4KOH + KHSO3 → H2O + K2SO46KOH + K2PtCl6 → 6KCl + K2Pt(OH)64KOH + 4K3[Fe(CN)6] → 2H2O + O2 + 4K4[Fe(CN)6]Al(OH)3 + KOH → K[Al(OH)4]6KOH + KCr(SO4)2 → 2K2SO4 + K3[Cr(OH)6]8H2O + 5KOH + 2K2CrO4 + 3K[Sn(OH)3] → 2K3[Cr(OH)6] + 3K2[Sn(OH)6]2H2O + KOH + K2H4TeO6 + 3K[Sn(OH)3] → Te + 3K2[Sn(OH)6]Cl2 + 2KOH + 2Ni(OH)2 → 2H2O + 2KCl + 2NiOOHK2S2O8 + 2KOH + 2Ni(OH)2 → 2H2O + 2K2SO4 + 2NiOOH3KNO3 + 2KOH + Se → H2O + 3KNO2 + K2SeO4KOH + Cr(OH)3 → 2H2O + KCrO24KOH + 3O2 + 2Ru → 2H2O + 2K2RuO44KOH + 2RuO4 → 2H2O + O2 + 2K2RuO43KNO3 + 2KOH + Ru → H2O + 3KNO2 + K2RuO44KOH + 4RuO4 → 2H2O + O2 + 4KRuO4H2O + KNO2 + 2KOH + OsO4 → KNO3 + K2[OsO2(OH)4]Fe + 2H2O + 2KOH → 3H2 + K2FeO44KOH + 4K2FeO4 → 2H2O + O2 + 4K3FeO4Fe + 3KNO3 + 2KOH → H2O + 3KNO2 + K2FeO44KOH + N2H4.H2O + 4K2[Ni(CN)4] → 5H2O + N2 + 4K3[Ni(CN)4]2KOH + K3[Co(NO2)6] → 4KNO2 + KNO3 + NO + Co(OH)24KOH + 4CO2 + Cu2CO3(OH)2 → 3H2O + 2K2[Cu(CO3)2]7KOH + 2PCl2F3 → 3H2O + 4KCl + K2HPO4 + KPF6K2S2O8 + 3KOH + Bi(OH)3 → 3H2O + 2K2SO4 + KBiO34H2O + 4KOH + 2KO2 + 3TeO2 → 3K2H4TeO62KOH + K2[HgI4] → H2O + HgO + 4KIKOH + 2HF → H2O + KHF26KOH + P2O5 → 3H2O + 2K3PO4KOH + NaHCO3 → H2O + NaKCO32KOH + Ba(HCO3)2 → 2H2O + K2CO3 + BaCO32KOH + ZnSO4 → Zn(OH)2 + K2SO46KOH + 3NaH2PO4 → 6H2O + 2K3PO4 + Na3PO4KOH + HBrO3 → H2O + KBrO34Cl2 + 10KOH + K2S2O3 → 5H2O + 8KCl + 2K2SO4Cu(NO3)2 + 2KOH → Cu(OH)2 + 2KNO3KOH + C2H5Br → C2H4 + H2O + KBr2KOH + FeSO4 → K2SO4 + Fe(OH)22KOH + MgSO4 → Mg(OH)2 + K2SO4AlCl3 + 3KOH → Al(OH)3 + 3KCl(NH4)2CO3 + 2KOH → 2H2O + K2CO3 + 2NH32KOH + ZnCl2 → 2KCl + Zn(OH)2KOH + NH4Cl → H2O + KCl + NH32KOH + COCl2 → 2KCl + Co(OH)24H2O + 4KOH + Al4C3 → 3CH4 + 4KAlO220KOH + 4CrCl3 + 3PbO2 → 10H2O + 12KCl + 4K2CrO4 + 3PbKOH + CH3COOCH3 → CH3OH + CH3COOKKOH + HCOOK → H2 + K2CO33Cl2 + 8KOH + 2KCrO2 → 4H2O + 6KCl + 2K2CrO43H2O2 + 10KOH + 2CrCl3 → 8H2O + 6KCl + 2K2CrO43Br2 + 8KOH + 2KCrO2 → 4H2O + 2K2CrO4 + 6NaBr3KNO3 + 2KOH + CrO → H2O + 3KNO2 + K2CrO42KOH + MgCl2 → 2KCl + Mg(OH)23H2O + KClO3 + 12KOH + 6FeSO4 → KCl + 6K2SO4 + 6Fe(OH)32Br2 + 4KOH + Na2CrO2 → 2H2O + 4KBr + Na2CrO4KOH + KHS → H2O + K2SKOH + C2H5Cl → C2H4 + H2O + KClKOH + C6H5NH3NO3 → C6H5NH2 + H2O + KNO3CH3OH + KOH + CS2 → CH3OCS2KKOH + HCOOH → H2O + HCOOK(NH4)3PO4 + 3KOH → 3H2O + K3PO4 + 3NH3(NH4)3PO4 + 3KOH → K3PO4 + 3NH4OHCl2 + 2KOH → H2O + KCl + KClO3KOH + 3Na2HPO4 → H2O + K3PO4 + 2Na3PO4Cl2 + 2KOH + Mn(OH)2 → 2H2O + 2KCl + MnO212KOH + 3Ba(H2PO4)2 → 12H2O + 4K3PO4 + Ba3(PO4)22KOH + 2NaHSO4 → H2O + Na2SO4 + K2SO4KOH + [Cu(NH3)4]SO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4 + NH3KClO3 + 4KOH + Cr2O3 → 2H2O + KCl + 2K2CrO42KMnO4 + 4KOH + 3MnSO4 → 2H2O + 5MnO2 + 3K2SO4CH3Cl + KOH → CH3OH + KClKOH + NH4Cl → H2O + KCl + NH3KNO3 + KOH + MnO2 → H2O + KNO2 + K2MnO43KOH + CH3COO-C6H4 -COOH → 2KOH + CH3COOK + KOC6H4 -COOHAl + H2O + KOH → 3/2H2 + KAlO2KOH + HCOOCH3 → CH3OH + HCOOKKOH + CH3COOC2H5 → C2H5OH + CH3COOKKOH + FeCl3 → KCl + Fe(OH)3KOH + HCOOC2H5 → C2H5OH + HCOOKKOH + CH3NH3Cl → H2O + KCl + CH3NH22KOH + CH3NH3HCO3 → H2O + K2CO3 + CH3NH2KOH + H2NCH(CH3)COOH → H2O + H2NCH(CH3)COOK2KOH + ZnI2 → 2KI + Zn(OH)26KOH + 3S → 3H2O + 2K2S + K2SO3Ca(HCO3)2 + 2KOH → CaCO3 + 2H2O + K2CO33KOH + (C17H33COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + 3C17H33COOK 2AgNO3 + 2KOH → Ag2O + H2O + 2KNO3KOH + HClO → H2O + KClOKOH + NH4CN → NH4OH + KCNFeCl2 + 2KOH → 2KCl + Fe(OH)22KOH → H2O + K2O2KOH + Na2CO3 → K2CO3 + 2NaOHC2H5OH + KOH → H2O + C2H5OKKOH + C6H5Br → KOH + C6H5CH2Cl → CH3OH + KOH → H2O + CH3OKKOH + (CH3)3C-CH2-Br → 2KOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + K2SO43KOH + Al(NO3)3 → Al(OH)3 + 3KNO33Ca(H2PO4)2 + 12KOH → Ca3(PO4)2 + 12H2O + 4K3PO44KMnO4 + 4KOH → 2H2O + O2 + 4K2MnO42KOH + Mg(NO3)2 → 2KNO3 + Mg(OH)22Al + 2H2O + 2KOH → 3H2 + 2KAlO2

Tất cả phương trình hóa học có KOH là chất sản phẩm

3C2H4 + 4H2O + 2KMnO4 → 2KOH + 2MnO2 + 3C2H4(OH)2Ca(OH)2 + K2CO3 → CaCO3 + 2KOHH2O + K2O → 2KOHH2O + 2KI + O3 → I2 + 2KOH + O2H2O2 + 2KI → I2 + 2KOH2H2O + 2K → H2 + 2KOH3C2H2 + 4H2O + 8KMnO4 → 8KOH + 8MnO2 + 3(COOH)2C2H4 + H2O + KMnO4 → CH3COOH + KOH + MnO2H2O + 2KMnO4 + 3Na2SO3 → 2KOH + 2MnO2 + 3Na2SO42KMnO4 + C6H5CH3 → H2O + KOH + 2MnO2 + C6H5COOKH2O + 2KMnO4 + 3K2SO3 → 2KOH + 2MnO2 + 3K2SO43H2O2 + 2KMnO4 → 2H2O + 2KOH + 2MnO2 + 3O23H2SO4 + K2Cr2O7 + 3K2SO3 → 2H2O + 2KOH + 3K2SO4 + Cr2(SO4)322KMnO4 + 10C8H10 → 3CH4 + 22KOH + 22MnO2 + 11C7H6O23H2O + K3Sb → 3KOH + H3Sb3H2O + KClO3 → I2 + 3KOHCa(OH)2 + K2SiO3 → 2KOH + CaSiO33H2 + K2Cr2O7 → 2H2O + 2KOH + Cr2O33H2S + 2KMnO4 → 2H2O + 2KOH + 2MnO2 + 3SH2O + 2KMnO4 + 3KNO2 → 3KNO3 + 2KOH + 2MnO2H2O + 2KMnO4 + 3(NH4)2SO3 → 3(NH4)2SO4 + 2KOH + 2MnO2O2 + 2KH → 2KOH2KHO2 → 2KOH + O2H2O + KClO + K2RuO4 → KCl + 2KOH + RuO4H2O + KClO + 2K2RuO4 → KCl + 2KOH + 2KRuO43Cr(OH)2 + 4K2FeO4 → 2KOH + 3K2CrO4 + 4FeO(OH)2H2O + KI + [Ag(NH3)2]OH → KOH + 2NH4OH + AgICu2CO3(OH)2 + 8KCN → K2CO3 + 2KOH + 2K2[Cu(CN)4]LiOH + KF → KOH + LiF3KI + HOF → KOH + KF + KI3K2CO3 + Ba(OH)2 → 2KOH + BaCO3Ba(OH)2 + K2CrO4 → 2KOH + BaCrO4H2O + K2SiO3 → 2KOH + H2SiO3H2O + KNH2 → KOH + NH3K2O + NH3 → KOH + KNH22H2O + KNH2 → KOH + NH4OH4H2O + 4K2FeO4 → 2Fe2O3 + 8KOH + 3O22H2O + K2O2 → H2O2 + 2KOH2H2O + 2K2O2 → 4KOH + O2H2O + 2KO2 → KOH + O2 + KHO28H2O + 3K2S + 2K2CrO4 → 4KOH + 3S + 2K3[Cr(OH)6]7H2O + K2Cr2O7 + 3K2S → 2KOH + 3S + 2K3[Cr(OH)6]2K2[OsO2(OH)4] → 2KOH + Os(OH)4 + K2[OsO4(OH)2]3H2 + K2[OsO2(OH)4] → 4H2O + 2KOH + Os2K2[OsO2(OH)4] → 2H2O + 4KOH + OsO2 + OsO42Cu + 2H2O + 4KCN → H2 + 2KOH + 2K[Cu(CN)2]6H2O + 4K2FeO4 → 8KOH + 3O2 + 4FeO(OH)2NH4OH + 2K2FeO4 → 2H2O + 4KOH + N2 + 2FeO(OH)10H2O + K2Cr2O7 + 3Na2TeO3 → 2KOH + 2Cr(OH)3 + 3Na2H4TeO63N2H4.H2O + 2K2H4TeO6 → 11H2O + 4KOH + 3N2 + 2Te4H2O + 2KMnO4 + 3C3H6 → 2KOH + 2MnO2 + 3C3H6(OH)210KMnO4 + 3C6H5CHCH2 → 4H2O + 3K2CO3 + KOH + 10MnO2 + 3C6H5COOK3C4H6 + 8H2O + 4KMnO4 → 4KOH + 4MnO2 + 3C4H6(OH)42H2O + KMnO4 + 3FeSO4 → Fe2(SO4)3 + KOH + MnO2 + Fe(OH)32H2O + 4KI + SO2 → 2I2 + 4KOH + S2H2O + 2KCl → Cl2 + H2 + 2KOH2K3PO4 + 3Mg(OH)2 → 6KOH + Mg3(PO4)2H2O2 + K2Cr2O7 → 2KOH + 2O2 + Cr2O3H2O + K2Cr2O7 + 3(NH4)2S → 2KOH + 6NH3 + 3S + 2Cr(OH)33Ba(OH)2 + 2KH2PO4 → 2KOH + Ba3(PO4)22Ba(OH)2 + KAl(SO4)2 → Al(OH)3 + KOH + 2BaSO43C2H4 + 4H2O + 2KMnO4 → 2KOH + 2MnO2 + 3CH2OHCH2OH2H2O + 3H2O2 + 2K2FeO4 → 4KOH + 3O2 + 2Fe(OH)32H2O + 3(NH4)2S + 2KCrO4 → 4KOH + 6NH3 + 3S + 2Cr(OH)3H2O + 2KI + NaClO → I2 + 2KOH + NaClBa(OH)2 + KHCO3 → H2O + KOH + BaCO3Ca(OH)2 + KHCO3 → CaCO3 + H2O + KOH2NH3 + H2Cr2O7 → 2KOH + N2 + 2Cr(OH)3H2O + 8KMnO4 + 3Na2S2O3 → 2KOH + 8MnO2 + 3Na2SO4 + 3K2SO4H2O + 2KMnO4 + 3Na2SO3 → 2KOH + 2MnO2 + 3Na2SO42H2O + 3K2MnO4 → 2KMnO4 + 4KOH + MnO22H2O + O2 + 4K2MnO4 → 4KMnO4 + 4KOH3KOH + CH3COO-C6H4 -COOH → 2KOH + CH3COOK + KOC6H4 -COOH3C2H4 + 4H2O + 2KMnO4 → 2KOH + 2MnO2 + 3C2H4(OH)2K2Cr2O7 + 2Ba(OH)2 → H2O + 2KOH + 2BaCrO4Ba(OH)2 + K2SO4 → 2KOH + BaSO4NaOH + KHS → KOH + NaHS2NaOH + K2HPO4 → 2KOH + Na2HPO42Al(OH)3 + 3K2SO4 → Al2(SO4)3 + 6KOHBa(OH)2 + K2SO4 → 2KOH + BaSO4K2CO3 + 2NaOH → 2KOH + Na2CO3H2O + KCl + NH3 → KOH + NH4Cl2KMnO4 + 2NH3 → 2H2O + 2KOH + 2MnO2 + N25H2O + 2KMnO4 + 3K2SO3 → 2KOH + 2Mn(OH)4 + 3K2SO4H2O + KH → H2 + KOH

N2O4 (Nitơ tetraoxit)

Tên Tiếng Việt: dinitrogen tetroxide

Tất cả phương trình hóa học có N2O4 là chất tham gia


Cu + 2N2O4 → Cu(NO3)2 + 2NOMg + 2N2O4 → Mg(NO3)2 + 2NON2O4 → 2NO23N2O4 + Bi → 3NO + Bi(NO3)3Hg + 2N2O4 → Hg(NO3)2 + 2NO

Tất cả phương trình hóa học có N2O4 là chất sản phẩm

3C2H4 + 4H2O + 2KMnO4 → 2KOH + 2MnO2 + 3C2H4(OH)2Ca(OH)2 + K2CO3 → CaCO3 + 2KOHH2O + K2O → 2KOHH2O + 2KI + O3 → I2 + 2KOH + O2H2O2 + 2KI → I2 + 2KOH2H2O + 2K → H2 + 2KOH3C2H2 + 4H2O + 8KMnO4 → 8KOH + 8MnO2 + 3(COOH)2C2H4 + H2O + KMnO4 → CH3COOH + KOH + MnO2H2O + 2KMnO4 + 3Na2SO3 → 2KOH + 2MnO2 + 3Na2SO42KMnO4 + C6H5CH3 → H2O + KOH + 2MnO2 + C6H5COOKH2O + 2KMnO4 + 3K2SO3 → 2KOH + 2MnO2 + 3K2SO43H2O2 + 2KMnO4 → 2H2O + 2KOH + 2MnO2 + 3O23H2SO4 + K2Cr2O7 + 3K2SO3 → 2H2O + 2KOH + 3K2SO4 + Cr2(SO4)322KMnO4 + 10C8H10 → 3CH4 + 22KOH + 22MnO2 + 11C7H6O23H2O + K3Sb → 3KOH + H3Sb3H2O + KClO3 → I2 + 3KOHCa(OH)2 + K2SiO3 → 2KOH + CaSiO33H2 + K2Cr2O7 → 2H2O + 2KOH + Cr2O33H2S + 2KMnO4 → 2H2O + 2KOH + 2MnO2 + 3SH2O + 2KMnO4 + 3KNO2 → 3KNO3 + 2KOH + 2MnO2H2O + 2KMnO4 + 3(NH4)2SO3 → 3(NH4)2SO4 + 2KOH + 2MnO2O2 + 2KH → 2KOH2KHO2 → 2KOH + O2H2O + KClO + K2RuO4 → KCl + 2KOH + RuO4H2O + KClO + 2K2RuO4 → KCl + 2KOH + 2KRuO43Cr(OH)2 + 4K2FeO4 → 2KOH + 3K2CrO4 + 4FeO(OH)2H2O + KI + [Ag(NH3)2]OH → KOH + 2NH4OH + AgICu2CO3(OH)2 + 8KCN → K2CO3 + 2KOH + 2K2[Cu(CN)4]LiOH + KF → KOH + LiF3KI + HOF → KOH + KF + KI3K2CO3 + Ba(OH)2 → 2KOH + BaCO3Ba(OH)2 + K2CrO4 → 2KOH + BaCrO4H2O + K2SiO3 → 2KOH + H2SiO3H2O + KNH2 → KOH + NH3K2O + NH3 → KOH + KNH22H2O + KNH2 → KOH + NH4OH4H2O + 4K2FeO4 → 2Fe2O3 + 8KOH + 3O22H2O + K2O2 → H2O2 + 2KOH2H2O + 2K2O2 → 4KOH + O2H2O + 2KO2 → KOH + O2 + KHO28H2O + 3K2S + 2K2CrO4 → 4KOH + 3S + 2K3[Cr(OH)6]7H2O + K2Cr2O7 + 3K2S → 2KOH + 3S + 2K3[Cr(OH)6]2K2[OsO2(OH)4] → 2KOH + Os(OH)4 + K2[OsO4(OH)2]3H2 + K2[OsO2(OH)4] → 4H2O + 2KOH + Os2K2[OsO2(OH)4] → 2H2O + 4KOH + OsO2 + OsO42Cu + 2H2O + 4KCN → H2 + 2KOH + 2K[Cu(CN)2]6H2O + 4K2FeO4 → 8KOH + 3O2 + 4FeO(OH)2NH4OH + 2K2FeO4 → 2H2O + 4KOH + N2 + 2FeO(OH)10H2O + K2Cr2O7 + 3Na2TeO3 → 2KOH + 2Cr(OH)3 + 3Na2H4TeO63N2H4.H2O + 2K2H4TeO6 → 11H2O + 4KOH + 3N2 + 2Te4H2O + 2KMnO4 + 3C3H6 → 2KOH + 2MnO2 + 3C3H6(OH)210KMnO4 + 3C6H5CHCH2 → 4H2O + 3K2CO3 + KOH + 10MnO2 + 3C6H5COOK3C4H6 + 8H2O + 4KMnO4 → 4KOH + 4MnO2 + 3C4H6(OH)42H2O + KMnO4 + 3FeSO4 → Fe2(SO4)3 + KOH + MnO2 + Fe(OH)32H2O + 4KI + SO2 → 2I2 + 4KOH + S2H2O + 2KCl → Cl2 + H2 + 2KOH2K3PO4 + 3Mg(OH)2 → 6KOH + Mg3(PO4)2H2O2 + K2Cr2O7 → 2KOH + 2O2 + Cr2O3H2O + K2Cr2O7 + 3(NH4)2S → 2KOH + 6NH3 + 3S + 2Cr(OH)33Ba(OH)2 + 2KH2PO4 → 2KOH + Ba3(PO4)22Ba(OH)2 + KAl(SO4)2 → Al(OH)3 + KOH + 2BaSO43C2H4 + 4H2O + 2KMnO4 → 2KOH + 2MnO2 + 3CH2OHCH2OH2H2O + 3H2O2 + 2K2FeO4 → 4KOH + 3O2 + 2Fe(OH)32H2O + 3(NH4)2S + 2KCrO4 → 4KOH + 6NH3 + 3S + 2Cr(OH)3H2O + 2KI + NaClO → I2 + 2KOH + NaClBa(OH)2 + KHCO3 → H2O + KOH + BaCO3Ca(OH)2 + KHCO3 → CaCO3 + H2O + KOH2NH3 + H2Cr2O7 → 2KOH + N2 + 2Cr(OH)3H2O + 8KMnO4 + 3Na2S2O3 → 2KOH + 8MnO2 + 3Na2SO4 + 3K2SO4H2O + 2KMnO4 + 3Na2SO3 → 2KOH + 2MnO2 + 3Na2SO42H2O + 3K2MnO4 → 2KMnO4 + 4KOH + MnO22H2O + O2 + 4K2MnO4 → 4KMnO4 + 4KOH3KOH + CH3COO-C6H4 -COOH → 2KOH + CH3COOK + KOC6H4 -COOH3C2H4 + 4H2O + 2KMnO4 → 2KOH + 2MnO2 + 3C2H4(OH)2K2Cr2O7 + 2Ba(OH)2 → H2O + 2KOH + 2BaCrO4Ba(OH)2 + K2SO4 → 2KOH + BaSO4NaOH + KHS → KOH + NaHS2NaOH + K2HPO4 → 2KOH + Na2HPO42Al(OH)3 + 3K2SO4 → Al2(SO4)3 + 6KOHBa(OH)2 + K2SO4 → 2KOH + BaSO4K2CO3 + 2NaOH → 2KOH + Na2CO3H2O + KCl + NH3 → KOH + NH4Cl2KMnO4 + 2NH3 → 2H2O + 2KOH + 2MnO2 + N25H2O + 2KMnO4 + 3K2SO3 → 2KOH + 2Mn(OH)4 + 3K2SO4H2O + KH → H2 + KOH

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-28 12:10:15am