Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Fe có tác dụng với K2O không?

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng hãy kéo xuống để thấy các phương trình có liên quan tới Fe và K2O

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Tất cả các phương trình mô tả Fe (sắt) tác dụng với K2O (kali oxit)

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng chúng bạn có thể xem thêm các chất liên quan hoặc phương trình hóa học liên quan bên dưới

Nếu các bạn thấy thông tin này chưa chính xác xin hãy gửi báo lỗi về cho chúng mình nhé

Click để đóng góp thông tin

Các chất hóa học có liên quan


Fe F K K2O O
Advertisement

Thông tin thêm về chất hóa học

Fe (sắt)

Tên Tiếng Việt: sắt

Tất cả phương trình hóa học có Fe là chất tham gia


3AgNO3 + Fe → 3Ag + Fe(NO3)32AgNO3 + Fe → 2Ag + Fe(NO3)23Cl2 + 2Fe → 2FeCl3Cu(NO3)2 + Fe → Cu + Fe(NO3)2Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2Fe + H2O → FeO + H23Fe + 4H2O → 4H2 + Fe3O4Fe + H2SO4 → H2 + FeSO42Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O + 3SO2Fe + 2HCl → FeCl2 + H2Fe + 6HNO3 → 3H2O + 3NO2 + Fe(NO3)33Fe + 2O2 → Fe3O4Fe + S → FeSFe + 8HCl + Fe3O4 → 4FeCl2 + 4H2O4Fe + 2nH2O + 3O2 → 2Fe2O3.nH2OFe + CuCl2 → Cu + FeCl24Fe + 10HNO3 → 4Fe(NO3)2 + 3H2O + NH4NO33F2 + 2Fe → 2FeF3Fe + (CH3COO)2Cu → Cu + (CH3COO)2Fe2Fe + 3H2O2 → 2Fe(OH)3Fe + I2 → FeI2Fe + Pb(NO3)2 → Fe(NO3)2 + PbFe + NiCl2 → FeCl2 + NiBr2 + Fe → FeBr2C6H6 + 18Fe → 3H2 + 6Fe3C5Fe + 12HNO3 → 5Fe(NO3)2 + 6H2O + N25CO + Fe → Fe(CO)5Fe + Fe2O3 → 3FeO4Fe + 3O2 → 2Fe2O3Fe + Fe3O4 → 4FeOFe + 4HNO3 → 2H2O + NO + Fe(NO3)32Fe + 3NO2F → Fe2O3 + 3NOF2Fe + 6H2O + 6NO2F → 3H2 + 6HNO3 + 2FeF33Br2 + 2Fe → 2FeBr32Fe + 2H2O + O2 → 2Fe(OH)24Fe + 5O2 + 3Si → Fe2SiO4 + 2FeSiO3Fe + HgS → FeS + HgFe + 3NOCl → 3NO + FeCl32Fe + 3NO2Cl → Fe2O3 + 3NOClFe + 2Si → FeSi22Fe + 6H2O + 6NO2Cl → 3H2 + 6HNO3 + 2FeCl36Fe + 8O2 + P4 → 2Fe3(PO4)24Fe + 3H3PO4 → 4H2 + Fe3(PO4)2 + FeHPO43Fe + Sb2S3 → 3FeS + 2Sb3Fe + Bi2S3 → 3FeS + 2BiFe + 2H2O + 2KOH → 3H2 + K2FeO4Fe + 3KNO3 + 2KOH → H2O + 3KNO2 + K2FeO42Fe + 2H2O + O2 + 4CO2 → 2Fe(HCO3)22Fe + 3SO2 → FeSO3 + FeS2O3Fe + P → FeP + Fe2P + Fe3P + FeP22Fe + O2 → 2FeOFe + 2HI → H2 + FeI22Fe + 3S → Fe2S3Fe + 2HBr → H2 + FeBr29Fe + 4H2O + 4C6H5NO2 → 4C6H5NH2 + 3Fe3O4Fe + 2NaHSO4 → H2 + Na2SO4 + FeSO42CH3COOH + Fe → H2 + Fe(CH3COO)23Br2 + 2Fe + 2H2O + 14NaOH → 2 + 6NaBr3Fe + 4H2O → 4H2 + Fe3O4Fe + 2H2O + 2NaOH → H2 + Na2[Fe(OH)4]Fe + 4HCl + KNO3 → 2H2O + KCl + NO + FeCl3Fe + BaSO4 → Ba + FeSO4Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4Fe + 2FeCl3 → 2FeCl2 + FeCl2Fe + 4HCl + NaNO3 → 2H2O + NaCl + NO + FeCl38Fe + 15H2SO4 → 4Fe2(SO4)3 + 12H2O + 3H2SFe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO410Fe + 6KNO3 → 5Fe2O3 + 3K2O + 3N2Fe + 2HNO3 → Fe(NO3)2 + H22Fe + 6HNO3 → 3H2 + 2Fe(NO3)3Fe + ZnCl2 → FeCl2 + Zn2AlCl3 + 3Fe → 2Al + 3FeCl2Fe + 2H2SO4 → 2H2O + SO2 + FeSO42Fe + 4H2SO4 + 2NaNO3 → Fe2(SO4)3 + 4H2O + Na2SO4 + 2NO8Fe + 30HNO3 → 15H2O + 3N2O + 8Fe(NO3)3

Tất cả phương trình hóa học có Fe là chất sản phẩm

2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe8Al + 3Fe3O4 → 4Al2O3 + 9Fe2Al + 3FeCl2 → 2AlCl3 + 3Fe2Al + 3FeSO4 → Al2(SO4)3 + 3Fe3C + Fe2O3 → 3CO + FeC + FeO → CO + Fe3CO + Fe2O3 → 2Fe + 3CO24CO + Fe3O4 → 3Fe + 4CO2Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2OFeCl2 → Cl2 + FeFeCl2 + Zn → Fe + ZnCl22Zn + 2FeCl3 → 2Fe + FeCl2 + 2ZnCl2FeO + H2 → Fe + H2O5FeO + 2P → 5Fe + P2O52FeO + Si → 2Fe + SiO22H2O + 2FeSO4 → 2Fe + 2H2SO4 + O2Mg + FeSO4 → Fe + MgSO4FeCl2 + Mg → Fe + MgCl24H2 + Fe3O4 → 3Fe + 4H2O2Al + 3Fe(NO3)2 → 3Fe + Al(NO3)33Mg + 2Fe(NO3)3 → 2Fe + 3Mg(NO3)2C + Fe(CrO2)2 → Cr + Fe + 2CO22Al + 3FeO → Al2O3 + 3Fe3Zn + 2Fe(NO3)3 → 2Fe + 3Zn(NO3)25Fe2O3 + 6P → 10Fe + 3P2O52CaO + 2MgO + FeSi → Fe + 2Mg + Ca2SiO4FeS + Mg → Fe + MgSAl + FeCl3 → AlCl3 + FeFe(CO)5 → 5CO + Fe4FeO → Fe + Fe3O4FeCl2 + H2 → Fe + 2HClFeS → Fe + S5H2 + Fe(C5H5)2 → Fe + 2C5H10Fe(C5H5)2 → 8C + 2CH4 + Fe + H2Fe3C → C + 3Fe4Fe3C + Fe3O4 → 4CO + 15Fe3H2 + 2FeO(OH) → 2Fe + 4H2OFe2O3 + 2NH3 → 2Fe + 3H2O + N22C + Fe3O4 → 3Fe + 2CO2yH2 + FexOy → xFe + yH2OyCO + FexOy → xFe + yCO22yAl + 3FexOy → yAl2O3 + 3xFeFe2(SO4)3 + 3Zn → 2Fe + 3ZnSO4CO + FeO → Fe + CO22NaH + Fe3O4 → 3Fe + 4NaOHFe(NO3)2 + Zn → Fe + Zn(NO3)2Fe2(SO4)3 + 3H2O → 2Fe + 3H2SO4 + 3/2O23Mg + 2FeCl3 → 2Fe + 3MgCl23FeO + 2NH3 → 3Fe + 3H2O + N23CO + Fe2O3 → 2Fe + 3CO2FeCl2 + 2K → Fe + 2KClCu + Fe(NO3)2 → Cu(NO3)2 + Fe2Ag + Fe(NO3)2 → 2AgNO3 + FeCu + FeCl2 → Fe + CuCl2CO + FeCO3 → Fe + CO2

K2O (kali oxit)

Tên Tiếng Việt:

Tất cả phương trình hóa học có K2O là chất tham gia


H2O + K2O → 2KOHK2O + SO2 → K2SO3Al2O3 + K2O → 2KAlO2K2O + CO2 → K2CO32K2O → 2K + K2O2K2O + N2O5 → 2KNO3K2O + 2NO2 → KNO2 + KNO3K2O + NH3 → KOH + KNH23K2O + P2O5 → 2K3PO42HCl + K2O → H2O + 2KClCO + K2O → H2 + K2O → H2O + 2KCO + K2O → 2K + CO2C + 2K2O → 4K + CO23K2O + 2NH3 → 3H2O + 6K + N2H2SO4 + K2O → H2O + K2SO42Al + 3K2O → Al2O3 + 6K

Tất cả phương trình hóa học có K2O là chất sản phẩm

2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe8Al + 3Fe3O4 → 4Al2O3 + 9Fe2Al + 3FeCl2 → 2AlCl3 + 3Fe2Al + 3FeSO4 → Al2(SO4)3 + 3Fe3C + Fe2O3 → 3CO + FeC + FeO → CO + Fe3CO + Fe2O3 → 2Fe + 3CO24CO + Fe3O4 → 3Fe + 4CO2Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2OFeCl2 → Cl2 + FeFeCl2 + Zn → Fe + ZnCl22Zn + 2FeCl3 → 2Fe + FeCl2 + 2ZnCl2FeO + H2 → Fe + H2O5FeO + 2P → 5Fe + P2O52FeO + Si → 2Fe + SiO22H2O + 2FeSO4 → 2Fe + 2H2SO4 + O2Mg + FeSO4 → Fe + MgSO4FeCl2 + Mg → Fe + MgCl24H2 + Fe3O4 → 3Fe + 4H2O2Al + 3Fe(NO3)2 → 3Fe + Al(NO3)33Mg + 2Fe(NO3)3 → 2Fe + 3Mg(NO3)2C + Fe(CrO2)2 → Cr + Fe + 2CO22Al + 3FeO → Al2O3 + 3Fe3Zn + 2Fe(NO3)3 → 2Fe + 3Zn(NO3)25Fe2O3 + 6P → 10Fe + 3P2O52CaO + 2MgO + FeSi → Fe + 2Mg + Ca2SiO4FeS + Mg → Fe + MgSAl + FeCl3 → AlCl3 + FeFe(CO)5 → 5CO + Fe4FeO → Fe + Fe3O4FeCl2 + H2 → Fe + 2HClFeS → Fe + S5H2 + Fe(C5H5)2 → Fe + 2C5H10Fe(C5H5)2 → 8C + 2CH4 + Fe + H2Fe3C → C + 3Fe4Fe3C + Fe3O4 → 4CO + 15Fe3H2 + 2FeO(OH) → 2Fe + 4H2OFe2O3 + 2NH3 → 2Fe + 3H2O + N22C + Fe3O4 → 3Fe + 2CO2yH2 + FexOy → xFe + yH2OyCO + FexOy → xFe + yCO22yAl + 3FexOy → yAl2O3 + 3xFeFe2(SO4)3 + 3Zn → 2Fe + 3ZnSO4CO + FeO → Fe + CO22NaH + Fe3O4 → 3Fe + 4NaOHFe(NO3)2 + Zn → Fe + Zn(NO3)2Fe2(SO4)3 + 3H2O → 2Fe + 3H2SO4 + 3/2O23Mg + 2FeCl3 → 2Fe + 3MgCl23FeO + 2NH3 → 3Fe + 3H2O + N23CO + Fe2O3 → 2Fe + 3CO2FeCl2 + 2K → Fe + 2KClCu + Fe(NO3)2 → Cu(NO3)2 + Fe2Ag + Fe(NO3)2 → 2AgNO3 + FeCu + FeCl2 → Fe + CuCl2CO + FeCO3 → Fe + CO2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-27 11:48:33pm