Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có NaNO3 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có NaNO3 (Natri Nitrat) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

3Cu + 4H2SO4 + 8NaNO33Cu(NO3)2 + 4H2O + 4Na2SO4 + 2NO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + H2SO4 + NaNO3 => Cu(NO3)2 + H2O + Na2SO4 + NO  

Phương trình số #3

4H2SO4 + 2NaNO3 + 6FeSO43Fe2(SO4)3 + 4H2O + Na2SO4 + 2NO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + NaNO3 + FeSO4 => Fe2(SO4)3 + H2O + Na2SO4 + NO  

Phương trình số #6

CH3COOH + NaNO3CH3COONa + HNO3

Điều kiện khác: ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COOH + NaNO3 => CH3COONa + HNO3  

Phương trình số #7

2NaNO3 + MgSO4Mg(NO3)2 + Na2SO4

Điều kiện khác: ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaNO3 + MgSO4 => Mg(NO3)2 + Na2SO4  

Phương trình số #8

K3PO4 + 3NaNO33KNO3 + Na3PO4

Điều kiện khác: ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K3PO4 + NaNO3 => KNO3 + Na3PO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-14 01:31:36am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(