Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Na ra H2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Na (natri) ra H2 (hidro) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

CH3COOH + NaCH3COONa + H2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COOH + Na => CH3COONa + H2  

Phương trình số #3

2Na + CH3CH(OH)COOH → H2 + CH3CH(ONa)COONa

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na + CH3CH(OH)COOH => H2 + CH3CH(ONa)COONa  

Advertisement

Phương trình số #4

6H2O + 6Na + 2FeCl33H2 + 6NaCl + 2Fe(OH)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Na + FeCl3 => H2 + NaCl + Fe(OH)3  

Phương trình số #5

CH3OH + Na1/2H2 + CH3ONa

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3OH + Na => H2 + CH3ONa  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Na + CH3-CO-CH2OH → H2 + CH3-CO-CH2ONa

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na + CH3-CO-CH2OH => H2 + CH3-CO-CH2ONa  

Phương trình số #7

2Na + H2Se → H2 + Na2Se

Nhiệt độ: 100°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na + H2Se => H2 + Na2Se  

Advertisement

Phương trình số #8

2H2S + 2NaH2 + 2NaHS

Dung môi: trong benzen

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + Na => H2 + NaHS  

Phương trình số #9

FeCl2 + 2H2O + 2NaH2 + Na2SO4 + Fe(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCl2 + H2O + Na => H2 + Na2SO4 + Fe(OH)2  

Advertisement

Phương trình số #10

AlCl3 + 2H2O + 4Na2H2 + 3NaCl + NaAlO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlCl3 + H2O + Na => H2 + NaCl + NaAlO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 02:40:45am