Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có N2 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có N2 (nitơ) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

2C + N2C2N2

Điều kiện khác: tia lửa điện

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + N2 => C2N2  

Phương trình số #2

N2 + 2B → 2BN

Nhiệt độ: > 1200

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình N2 + B => BN  

Phương trình số #3

2N2 + 3Si → Si3N4

Nhiệt độ: 1200 - 1500°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình N2 + Si => Si3N4  

Advertisement

Phương trình số #4

3F2 + N22NF3

Điều kiện khác: tia lửa điện

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình F2 + N2 => NF3  

Phương trình số #5

CaC2 + N2C + CaCN2

Nhiệt độ: 1000 - 1150°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaC2 + N2 => C + CaCN2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

CaC2 + N2(CH3COO)2Ca + Ca(CN)2

Nhiệt độ: nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaC2 + N2 => (CH3COO)2Ca + Ca(CN)2  

Phương trình số #7

2N2 + Al4C34AlN + 3C

Nhiệt độ: 800-1400°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình N2 + Al4C3 => AlN + C  

Advertisement

Phương trình số #8

4C + K2CO3 + N23CO + 2KCN

Nhiệt độ: 800-1400°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + K2CO3 + N2 => CO + KCN  

Phương trình số #9

N2 + 2Ce → 2CeN

Nhiệt độ: 450 - 500°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình N2 + Ce => CeN  

Advertisement

Phương trình số #10

N2 + 3Ba → Ba3N2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình N2 + Ba => Ba3N2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 08:37:54am