Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Cl2 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Cl2 (clo) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Advertisement

Phương trình số #2

Cl2 + 2KOH → H2O + KCl + KClO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + KOH => H2O + KCl + KClO  

Phương trình số #3

Br2 + 5Cl2 + 6H2O → 10HCl + 2HBrO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + Cl2 + H2O => HCl + HBrO3  

Advertisement

Phương trình số #4

5Cl2 + 6H2O + I210HCl + 2HIO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2O + I2 => HCl + HIO3  

Phương trình số #5

3Cl2 + 16NaOH + 2CrCl38H2O + 12NaCl + 2Na2CrO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + NaOH + CrCl3 => H2O + NaCl + Na2CrO4  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

27Cl2 + 64KOH + 2CrI332H2O + 54KCl + 2K2CrO4 + 6KIO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + KOH + CrI3 => H2O + KCl + K2CrO4 + KIO4  

Phương trình số #7

Cl2 + S2Cl22SCl2

Nhiệt độ: < 20 Xúc tác: FeCl3

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + S2Cl2 => SCl2  

Advertisement

Phương trình số #8

3Cl2 + 2Rh → 2RhCl3

Nhiệt độ: 400 - 600°C Áp suất: áp suất

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + Rh => RhCl3  

Phương trình số #9

Cl2 + CO → COCl2

Nhiệt độ: 125 - 150 °C Xúc tác: C, Pt

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + CO => COCl2  

Advertisement

Phương trình số #10

2Cl2 + Tc → TcCl4

Nhiệt độ: 400°C Dung môi: TcCl6

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + Tc => TcCl4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 07:25:52am