Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế BaSO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế BaSO4 (Bari sunfat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

Ba(NO3)2 + Na2SO42NaNO3 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(NO3)2 + Na2SO4 => NaNO3 + BaSO4  

Phương trình số #3

Ba(OH)2 + Ca(HSO4)22H2O + CaSO4 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(OH)2 + Ca(HSO4)2 => H2O + CaSO4 + BaSO4  

Advertisement

Phương trình số #4

BaCl2 + 2KHSO42HCl + K2SO4 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaCl2 + KHSO4 => HCl + K2SO4 + BaSO4  

Phương trình số #5

Ba(NO3)2 + 2KHSO42HNO3 + K2SO4 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(NO3)2 + KHSO4 => HNO3 + K2SO4 + BaSO4  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Ba(OH)2 + 2NaHSO42H2O + Na2SO4 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(OH)2 + NaHSO4 => H2O + Na2SO4 + BaSO4  

Phương trình số #7

2H2SO4 + Ba2XeO62H2O + 2BaSO4 + XeO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + Ba2XeO6 => H2O + BaSO4 + XeO4  

Advertisement

Phương trình số #8

Al2(SO4)3 + 3Ba(HCO3)22Al(OH)3 + 6CO2 + 3BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al2(SO4)3 + Ba(HCO3)2 => Al(OH)3 + CO2 + BaSO4  

Phương trình số #9

BaO + 2NaHSO4H2O + Na2SO4 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaO + NaHSO4 => H2O + Na2SO4 + BaSO4  

Advertisement

Phương trình số #10

2Ba(OH)2 + KAl(SO4)2Al(OH)3 + KOH + 2BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(OH)2 + KAl(SO4)2 => Al(OH)3 + KOH + BaSO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-08 09:54:02pm