Advertisement

Download tài liệu hoá học: Đề Thi thử Hóa học 2019

Đề thi thử Hóa học 2019 có lời giải chi tiết

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Hãy kéo xuống dưới để thấy link download tài liệu


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/tai-lieu-hoa-hoc/de-thi-thu-hoa-hoc-2019-69

Tài liệu hóa học lớp 10 Tài liệu hóa học lớp 11 Tài liệu hóa học lớp 12 Phương trình thi Đại Học


Advertisement

Click để Download tài liệu

(Bạn sẽ được dẫn tới trang quảng cáo và hiển thị trong vòng 15 giây)
(Quảng cáo sẽ giúp chúng mình giữ website luôn miễn phí cho tất cả học sinh)
Cảm ơn các bạn rất nhiều ^^!

Đánh giá

Đề Thi thử Hóa học 2019 | Đề thi & tài liệu hóa học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Thảo luận hóa học

Nội dung trích xuất

Công phá đề thi THPT quốc gia Hóa học Luyện ĐÚNG – Luyện TRÚNG LOVEBOOK.VN| 13 ĐỀ SỐ 2 Đề thi gồm 04 trang ***** BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GD&ĐT Môn: Hóa Thời gian làm bài: 50 phút. Câu 1. Ở điều kiện thường, Kim loại nào sau đây phản ứng với bột lưu huỳnh? A. Hg B. Fe C. Cr D. Cu Câu 2. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ? A. Na B. Ca C. Al D. Fe Câu 3. Dung dịch chứa Ala-Gly-Ala không phản ứng được với dung dịch nào sau đây? A. HCl B. Mg(NO3)2 C. KOH D. NaOH Câu 4. Trong công nghiệp đường, chất khí X dùng để tẩy màu cho dung dịch nước đường trong dây truyền sản xuất saccarozơ. X là: A. CO2 B. CO C. SO2 D. Cl2 Câu 5. Poli(ninyl clorua) (PVC) là chất cách điện tốt, được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước…. Monome được dùng để điều chế PVC là A. CF2=CF2 B. CH2=CH-CH2Cl C. CH2=CHCl D. CH2=CCl2 Câu 6. Nhỏ dung dịch NaOH loãng vào bình đựng dung dịch chất X, thu được kết tủa xanh nhạt, khi thêm dung dịch NaOH vào bình, thấy kết tủa tan dần tạo thành kết tủa màu lục nhạt. X là A.CrCl3 B. AlCl3 C. CuCl2 D. ZnCl2 Câu 7. Etyl isovalerat là este có mùi thơm của táo. công thức cấu tạo thu gọn của etyl isovalerat là A. CH3CH2CH2CH2COOC2H5 B. (CH3)2CHCOOC2H5 C. (CH3)2CHCH2COOC2H5 D.C2H3COOCH2CH2CH(CH3)2 Câu 8. Kim loại nhôm không tan được trong dung dịch nào sau đây? A. NaOH B. H2SO4 đặc nguội C. HCl D.Ba(OH)2 Câu 9. Đốt cháy hoàn toàn amin X no, đơn chức, mạch hở, thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và 0,1 mol N2. Công thức phân tử của X là: A. C2H7N B. C4H11N C. C2H5N D. C4H9N Câu 10. Oxit nào sau đây phản ứng với nước ở điều kiện thường? A. Fe2O3 B. CrO3 C. SiO2 D. N2O Câu 11. Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit ? A. Saccarozơ B. Xenlulozơ C. Tinh bột D. Glucozơ Câu 12. Cho các chất sau đimetylamin, axit glutamic, phenyl amoni clorua, natri axetat. Số chất phản ứng với dung dịch HCl là A. 3 B. 4 C. 2 D. 1 Câu 13. Kim loại nào sau đây có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện? A. Na B. Fe C. Ca D. Al Câu 14. Trong các chất sau, chất nào là chất rắn, không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường? A. C6H5NH2 B. (C6H10O5)n C. Mg(OH)2 D. H2NCH2COOH Câu 15. X và Y là hai kim loại phản ứng được với dung dịch HCl nhưng không tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)2. X, Y là A. Mg, Zn B. Mg, Fe C. Fe, Cu D. Fe, Ni Câu 16. Trong các chất sau đây, chất nào có trạng thái khác khác với chất còn lại ở điều kiện thường? A. metyl aminoaxetat B. Alanin C. axit glutamic D. Valin Đề số 2 Luyện SÂU – Luyện ĐỦ LOVEBOOK.VN| 14 Câu 17. Cho 16,8 gam Fe vào 200ml dung dịch CuSO4 0,75M. Sau một thời gian lấy thanh sắt ra cân nặng 17,6 gam. Khối lượng đồng bám trên thanh sắt là A. 19,2 B. 6,4 C. 0,8 D. 9,6 Câu 18. Chất hữu cơ X mạch hở, có công thức phân tử là C4H6O2. Khi đun X với dung dịch KOH thu được muối Y, biết Mx < My. Số công thức cấu tạo của X là A. 5 B. 3 C. 4 D. 6 Câu 19. Thạch cao nung được dùng để bó bột, đúc tượng do hiện tượng giãn nở thể tích khi đông cứng. Thành phần chính của thạch cao nung chứa A. CaSO4 B. CaSO4.2H2O C. CaSO4.H2O D. Ca(HCO3)2 Câu 20. Lên men M gam glucozơ (hiệu suất 75%), thành ancol etylic và khí CO2. Dẫn toàn bộ lượng CO2 vào bình nước vôi trong thấy tách ra 40 gam kết tủa và dung dịch X. Thêm từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X đến khi lượng kết tủa tối đa thì dừng lại và sử dụng hết 0,04 mol dung dịch NaOH. Giá trị của m là A. 45,0 B. 52,8 C. 57,6 D. 43,2 Câu 21. Cho một lượng Ba-Na vào 200 ml dung dịch X gồm HCl 0,1 M và CuCl2 0,1 M. Kết thúc phản ứng thu được 0,448 lít khí (đktc) và m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 1,28 B. 0,64 C. 0,98 D. 1,96 Câu 22. X là dung dịch HCl nồng độ x(M). Y là dung dịch Na2CO3 nồng độ y(M). Nhỏ từ từ 100 ml dung dịch X vào 100 ml dung dịch Y, thu được V1 lit CO2 (đktc). Nhỏ từ từ 100ml dung dịch Y vào 100 ml dung dịch X, thu được V2 lít khí CO2 (đktc). Biết tỉ lệ V1:V2=3:5. Tỉ lệ x:y là A. 5:3 B. 10:7 C. 7:5 D. 7:3 Câu 23. Hai chất P và Q có công thức phân tử lần lượt là C3H12N2O3 và C2H7NO3. Khi cho P và Q phản ứng với dung dịch HCl cùng tạo ra khí Z; còn với dung dịch NaOH cùng cho khí Y. Nhận xét nào sau đây đúng? A. MYMZ D. Khí Y làm đỏ giấy quỳ tím ẩm Câu 24. Đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp khí X gồm H2, CH4, C2H6, C3H8, C4H10 thu được 7,84 lít khí CO2 và 9,9 gam nước, các khí đều đo ở đktc.Giá trị của V là A.3,36 B. 4,48 C. 5,6 D. 6,72 Câu 25. Thực hiện các thí nghiệm sau ở nhiệt độ thường (1) Cho bột Al vào dung dịch NaOH (2) Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 (3) Cho CaO vào dung dịch CH3COOH (4) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch AlCl3 Số thí nghiệm có phản ứng xảy ra A. 4 B. 2 C. 3 D. 1 Câu 26. Cho 10 ml dung dịch cồn 46o vào bình đựng Na dư, sau khi phản ứng thu được V lít khí H2 (đktc), biết khối lượng riêng của ancol etylic và nước lần lượt là 0,8 g/ml và 1,0 g/ml. Giá trị của V là: A. 0,896 B. 3,36 C. 1,95 D. 4,256 Câu 27. Cho các chất rắn sau Cr2O3, Fe(NO3)2, Al(OH)3 , Mg. Số chất tan được trong dung dịch HCl (loãng, nguội, dư) là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 28. X là axit đơn chức, mạch hở; Y là ancol đơn chức, mạch hở. Đun hỗn hợp X, Y với H2SO4 đặc thu được este Z. Biết trong Z có chứa 54,54% khối lượng Cacbon. Số cặp chất phù hợp với X, Y là A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 Câu 29. Cho V lít đktc hỗn hợp khí CO và H2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị cua V là A. 0,224 B. 0,448 C. 0,112 D. 0,560 Câu 30. Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử C9H8O4, thỏa mãn các phương trình hóa học sau: Công phá đề thi THPT quốc gia Hóa học Luyện ĐÚNG – Luyện TRÚNG LOVEBOOK.VN| 15 (1) A+ 3NaOH 0 t 2X + Y +H2O (2) 2X + H2SO4 0 t Na2SO4 + 2Z (3) Z + 2AgNO3 + 4NH3 +H2O  T +2Ag + 2NH4NO3 Nhận xét nào sau đây đúng: A. Phân tử A có chứa 4 liên kết π B. Sản phẩm cúa phản ứng (1) tạo ra một muối duy nhất C. Phân tử của Y có 7 nguyên tử cacbon D. Phân tử Y có chứa 3 nguyên tuer oxi Câu 31. Hỗn hợp X gồm 3 triglixerit được tạo bởi axit oleic và axit linoleic (có tỉ lệ mol tương ứng của hai axit là 2:1). Đốt cháy hoàn toàn A gam X thu được 38,874 gam CO2 và 14,229 gam nướC. Mặt khác, hidro hóa hoàn toàn a gam X thu được chất hữu cơ Y. Đun Y với dung dịch KOH (vừa đủ) thu được glixerol và m gam muối. Giá trị m là A. 14,942 B. 13,685 C. 15,293 D. 13,924 Câu 32. Mô hình thí nghiệm dùng để điều chế chất khí Z: Phương trình hóa học nào sau đây phù hợp với mô hình trên? A. CaC2 + 2H2O Ca(OH)2 + C2H2 B. Al4C3 + 12HCl 4AlCl3 + 3CH4 C. H2SO4 đặc + Na2SO3 rắn 0 t SO2 + Na2SO4 + H2O D. CH3COONarắn + NaOHrắn 0 CaO,t  CH4 + Na2CO3 Câu 33. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng X Dung dịch I2 Có màu xanh tím Y Cu(OH)2 trong môi trường kiềm có màu tím Z Dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng Kết tủa Ag trắng sáng T Dung dịch NaOH Tạo chất lỏng không tan trong nước Dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là A. Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, phenyl amoni clorua, fructozơ B. Lòng trắng trứng, phenyl amoni clorua, hồ tinh bột, fructozơ C. Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, fructozơ, phenyl amoni clorua D. Hồ tinh bột, fructozơ, lòng trắng trứng, phenyl amoni clorua Câu 34. Cho m gam hỗn hợp Al và BaO vào nước thu được dung dịch X và V lít khí H2 (đktc). Khi nhỏ từ từ dung dịch HCl vào dung dịch X, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau Số mol Al(OH)3 0,1 0,3 0,7 Số mol HCl Đề số 2 Luyện SÂU – Luyện ĐỦ LOVEBOOK.VN| 16 Giá trị của m là? A. 61,2 B. 38,25 C. 38,7 D. 45,9 Câu 35. Đốt cháy hoàn toàn m gam andehit đơn chức mạch hở X (phân tử chứa không quá 4 nguyên tử cacbon), thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 1,8 gam nướC. Mặt khác, khi cho 2,1 gam X phản ứng tối đa với a mol AgNO3 trong NH3. Giá trị của a là A. 0,025 B. 0,05 C. 0,075 D. 0,1 Câu 36. Có các nhận xét sau (1) Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3 xảy ra ăn mòn điện hóa (2) Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4, thấy xuất hiện kết tủa xanh nhạt (3) Nhỏ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch FeCl3 thấy có kết tủa đỏ nâu và thoát khí (4) Nhúng thanh Nhôm vào dung dịch NaOH loãng nguội , thấy thanh nhôm tan dần (5) Đốt cháy dây sắt trong khí clo thấy hình thành muối sắt (II) clorua bám trên sắt Số nhận xét đúng là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 37. Hỗn hợp X gồm alanin và đipeptit (Gly-Val). Cho m gam X vào 100ml dung dịch H2SO4 0,25M và HCl 0,25M, thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y phản ứng vừa đủ với 240ml dung dịch gồm NaOH 0,3M và KOH 0,2M đun nóng, thu được dung dịch chứa 10,9155 gam muối trung hòA. Phần trăm khối lượng alanin trong X là A. 43,88% B. 56,12% C. 16,98% D. 76,72% Câu 38. Điện phân 200 ml dung dịch hỗn hợp MgCl2 1M và NaCl 1M, với I=2,68A, trong thời gian 3 giờ với điện cực trơ, màng ngăn xốp. Sau khi kết thúc điện phân thấy khối lượng dung dịch giảm m gam so với dung dịch ban đầu. Giá trị của m là A. 10,65 B. 14,25 C. 19,65 D. 22,45 Câu 39. Hòa tan hết 8,976 gam hỗn hợp X gồm FeS2, FeS, Cu2S, và Cu trong 864 ml dung dịch HNO3 1M đun nóng, sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y và 0,186 mol một chất khí thoát ra. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu được 11,184 gam kết tủa. Mặt khác, dung dịch Y phản ứng tối đa với m gam Fe, biết trong quá trình trên, sản phẩm khử duy nhất NO3 - là NO. Giá trị của m là A. 16,464 B. 8,4 C. 17,304 D. 12,936 Câu 40. Hỗn hợp X gồm metyl acrylat, vinyl axetat, buta-1,3-đien và vinyl axetilen. Để đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp X cần dùng 54,88 lít O2 (đktc) thu được khí CO2 và 23,4 gam H2O. Phần trăm khối lượng vinyl axetilen có trong X là A. 30,50% B. 31,52% C. 21,55% D. 33,35% --------------------HẾT-------------------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu! Phụ huynh, thầy cô và đồng đội vui lòng không giải thích gì thêm. Lovebook xin cảm ơn! CHÚC CÁC EM LÀM BÀI TỐT! Công phá đề thi THPT quốc gia Hóa học Luyện ĐÚNG – Luyện TRÚNG LOVEBOOK.VN| 17 ĐÁP ÁN 1.A 2.B 3.B 4.C 5.C 6.A 7.C 8.B 9.A 10.B 11.A 12.A 13.B 14.D 15.D 16.A 17.B 18.A 19.C 20.C 21.C 22.B 23.A 24.B 25.A 26.D 27.C 28.A 29.B 30.C 31.A 32.B 33.C 34.C 35.C 36.B 37.B 38.C 39.A 40.B HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1. Đáp án A. Hg + S  HgS Fe + S 0 t FeS 2Cr + 3S 0 t Cr2S3 2Cu + S 0 t Cu2S Câu 2. Đáp án B. - Kim loại kiềm: Li, Na, K, … - Kim loại kiềm thổ: Mg, Ca, … Câu 3. Đáp án B. Ala-Gly-Ala là tripeptit nên có khả năng phản ứng với H+ và OHCâu 4. Đáp án C. Người ta sử dụng khí SO2 để tẩy màu, còn khí CO2 dùng để tái tạo lại saccarozo từ dung dịch đường có lẫn hợp chất của canxi Câu 5. Đáp án C. nC2H3Cl 2 n    ( CH CHCl ) (PVC) Câu 6. Đáp án A. 3NaOH + CrCl3  3NaCl + Cr(OH)3  (xanh nhạt) Cr(OH)3 + NaOH  NaCrO2 (lục nhạt) + 2H2O Câu 7. Đáp án C. - “Etyl”: C2H5- - “isovalerat”: (CH3)2CHCH2COOCâu 8. Đáp án B. Fe, Cr, Al thụ động trong H2SO4 đặc nguội Câu 9. Đáp án A. Ta có: 2 2 BTNT.N N X 2 7 CO n 0,1 n 0,2 C H N n 0,4           Câu 10. Đáp án B. CrO3 là oxit axit, tác dụng với nước tạo thành dung dịch chứa 2 axit H2CrO4 và H2Cr2O7 Câu 11. Đáp án A. - Monosaccarit: glucozơ, fructozơ - Đisaccarit: saccarozơ, mantozơ - Polysaccarit: xenlulozơ, tinh bộ Câu 12. Đáp án A. Các chất phản ứng với HCl: đimetylamin, axit glutamic, natri axetat Câu 13. Đáp án B. - Phương pháp nhiệt luyện được dùng để điều chế các kim loại có tính khử yếu hoặc trung bình (từ Zn trở xuống trong dãy điện hóa) - Các kim loại rất yếu như Ag, Au, … được điều chế bằng phương pháp thủy luyện là chủ yếu - Các kim loại mạnh như Na, Al, Ca được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy Câu 14. Đáp án D. Amino axit là chất rắn, không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường Câu 15. Đáp án D. - A : Mg, Zn tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)2 - B : Mg tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)2 - C : Cu không tác dụng với HCl Câu 16. Đáp án A. Amino axit là chất rắn, không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường Câu 17. Đáp án B. Nhận thấy sự thay đổi khối lượng là 64 – 56 = 8 Cu Cu 17,6 16,8 n 0,1 m 6,4 8       Câu 18. Đáp án A. MY > 86 nên Y không thể có công thức HCOOK Các công thức cấu tạo của X thỏa mãn là o CH3COOCH=CH2 o CH2=CHCOOCH3 o CH2=CHCH2COOH o CH3-CH=CH-COOH o CH2-C(CH3)-COOH Câu 19. Đáp án C. - Thạch cao nung: CaSO4.H2O - Thạch cao sống: CaSO4.2H2O Câu 20. Đáp án C. Ta có: Đề số 2 Luyện SÂU – Luyện ĐỦ LOVEBOOK.VN| 18 Ca(OH) 3 2 2 NaOH 3 2 CaCO : 0,4 Glucozo 2CO Ca(HCO ) 0,04        2 BTNT.C CO   n 0,48 glucozo 0,24.180 n 0,24 m 57,6 0,75      Chú ý: Cho NaOH vào Ca(HCO3)2 khi lượng kết tủa lớn nhất dừng lại nghĩa là tỷ lệ mol chỉ là 1:1. Câu 21. Đáp án C. Ta có: H Cu(OH) 2 2 OH n 0,02 n 0,04 n 0,01 m 0,98         Câu 22. Đáp án B. Chú ý: Khi cho HCl vào 2 CO3  thì 2 H H CO HCO CO 3 3 2       Nhưng khi cho 2 CO3  vào HCl thì 2 H CO CO 3 2    + Ta có : 2 3 TN.1 1 H TN.2 1 CO 2 n 0,1x 0,1x 0,1y V 0,1x 5V n 0,1y V 2 3 0, 3x x 10 0,1x 0,1y 10 y 7                         Câu 23. Đáp án A. P : (CH3NH3)2CO3 Q : CH3NH3HCO3  Y : CH3NH2 ; Z : CO2  MY < MZ Câu 24. Đáp án B. Các chất trong X đều no và 2 2 CO X H O n 0,35 n 0,55 0,35 0,2 V 4,48 n 0,55             Câu 25. Đáp án A. (1) 2Al + 2H2O + 2NaOH  2NaAlO2 + 3H2 (2) Fe + AgNO3  Fe(NO3)2 + Ag  (3) CaO + CH3COOH  (CH3COO)2Ca + H2O (4) AlCl3 + AgNO3  AgCl  + Al(NO3)3 Câu 26. Đáp án D. Lưu ý: Na có thể tác dụng với ancol và H2O. Trong 10 ml dung dịch có 2 2 ancol ancol H O H O 4,6.0,8 n 0,08 V 4,6ml 46 V 5,4ml 5,4.1 n 0,3 18                  2 Na H 0,08 0,3 n 0,19 V 4,256 2        Câu 27. Đáp án C. - Cr2O3 + 6HCl  không xảy ra phản ứng (nếu HCl đặc thì có) - 3Fe2+ + 4H+ + NO3 -  3Fe3+ + NO + 2H2O - Al(OH)3 + 3HCl  AlCl3 + 3H2O - Mg + 2HCl  MgCl2 + H2 Câu 28. Đáp án A. Dễ dàng dò ra CTPT của este Z là: C4H8O2 Vậy các cặp có thể thỏa mãn là: HCOOH và C3H7OH (2 cặp); CH3COOH và C2H5OH (1 cặp); C2H5COOH và CH3OH (1 cặp). Vậy tổng cộng có 4 cặp Câu 29. Đáp án B. Nhận thấy CO hay H2 đều hút được 1 nguyên tử O. O      n 0,02 V 0,02.22,4 0,448 Câu 30. Đáp án C. X: HCOONa Y: NaO-C6H4-CH2OH Z: HCOOH A: HCOO-C6H4-CH2-OOCH - A: sai do A chứa 5 liên kết π trong phân tử - B: sai do (1) tạo 2 muối X, Y - D: sai do Y có 2 oxi Câu 31. Đáp án A. Ta có: 2 2 CO H O n 0,8835 n 0,7905       X 0,8835 0,7905 n 0,0155 a 13,671 6       BTKL 13,671 0,0155.3.2 0,0155.3.56 m 0,0155.92 m 14,942        Câu 32. Đáp án B. - Thu khí bằng phương pháp đẩy nước nên C là SO2 loại ngay vì tan nhiều trong nước. - Phản ứng A X là nước không phải dung dịch nên loại - Phản ứng D là phản ứng giữa 2 chất rắn nên loại Câu 33. Đáp án C. - X phản ứng với I2 cho màu xanh tím  X là hồ tinh bột - Y phản ứng với Cu(OH)2/OH- cho màu tím  Y là lòng trắng trứng - Z phản ứng với AgNO3/NH3 cho kết tủa Ag  Z là fructozơ Công phá đề thi THPT quốc gia Hóa học Luyện ĐÚNG – Luyện TRÚNG LOVEBOOK.VN| 19 - T phản ứng với NaOH tạo chất lỏng không tan trong nước  T là phenyl amoni clorua Câu 34. Đáp án C. Nhìn vào đồ thị ta có: H 2 OH OH : 0,1 X AlO : a 0,7 0,1 a 3(a 0,2)                       a 0,3 Al : 0,3 m m 38,7 BaO : 0,15 0,05 0,2         Câu 35. Đáp án C. Ta có: 2 2 CO 2 H O n 0,3 CH CH CHO n 0,1          Với 2,1 gam X X Ag 2,1 n 0,0375 n 0,075 a 0,075 56        Câu 36. Đáp án B. (1) sai do ăn mòn hóa học (2) sai do thu được kết tủa CuS màu đen (3) đúng: 3Na2CO3 + 2FeCl3 + 3H2O  2Fe(OH)3 + 3CO2 + 6NaCl (4) đúng : Al + H2O + NaOH  NaAlO2 + 1/2H2 (5) sai do tạo muối Fe (III) Câu 37. Đáp án B. Điền số cho muối 2 4 SO : 0,025 Cl : 0,025 Na : 0,072 10,9155 K : 0,048 Ala : a Gly : b Val : b                      a 0,025 %Ala 56,12% 88a 190b 4,1 b 0,01            Câu 38. Đáp án C. Ta có: e It 2,68.3.60.60 n 0,3 F 96500    2 2 2 Cl H OH Mg(OH) n 0,15 n 0,15 m 19,65 n 0,3 n 0,15                   Câu 39. Đáp án A. Ta có: S : 0,048 8,876 Fe : a Cu : b      56a 64b 0,048.32 8,976 a 0,03 3a 2b 6.0,048 0,186.3 b 0,09                 Điền số cho Y 2 4 3 3 2 H NO SO : 0,048 NO : 0,864 0,186 0,678 Fe : 0,03 Cu : 0,09 H : 0,504 n 0,126                     Fe e Fe n 0,588 m 16,464       Câu 40. Đáp án B. Để ý thấy các chất trong X là 4 6 2 4 6 2 4 6 4 4 C H O C H O C H C H        đều có 4 nguyên tử C CO X 2     n 2 m 33 Và H O2 n 1,3  C H 4 4 4 4       n 0,5 03 0,2 %C H 31,52%

Các tài liệu cùng phân loại

Tài liệu hóa học lớp 10

Tổng hợp các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học
Đề thi và đáp án Hóa học 2019
Đề thi Hóa học 2018
Phản ứng oxi hóa khử
Nguyên tử Hóa học 10
Câu hỏi trắc nghiệm về Bảng tuần hoàn hóa học
Trắc nghiệm cấu hình electron nguyên tử Hóa 10
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn
Lí thuyết & bài tập chuyên đề về Halogen
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA 10 ÔN TẬP HỌC KÌ 2
Advertisement
Phản ứng oxi hóa khử
TRẮC NGHIỆM HÓA 10: LIÊN KẾT ION - TINH THỂ ION
Câu trắc nghiệm Nhóm Halogen có lời giải
Câu trắc nghiệm Nhóm Oxi, Lưu huỳnh có lời giải chi tiết (cơ bản)
Đề thi minh họa học kì 2 lớp 10
Đề thi thử hóa học trường THPT Thăng Long 2019.
Đề 2 - Đề thi thử Hóa học THPT QG 2019
Đề Thi thử Hóa học 2019
KÌ THI THPT QG 2019 - MÔN HÓA HỌC MÃ ĐỀ 221
Bí kiếp nhớ siêu nhanh
Đáp án đề thi HSG Quốc gia Hóa học 2016
Phương pháp nhận biết chất hữu cơ
Màu sắc các chất hóa học
16 Phương Pháp Và Kĩ Thuật Giải Nhanh Các Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học
Giúp Trí Nhớ Chuỗi Phản Ứng Hóa Học
LÝ THUYẾT POLIME, VẬT LIỆU POLIME
Đề thi và có đáp án chi tiết môn hóa học 2020
Chuyên đề 16 phương pháp giải nhanh hóa học
Chuyên đề phương trình phản ứng
Chuyên đề nhiệt độ sôi
Chuyên đề quy tắc đồng phân
Bài tập chuỗi phương trình hóa học
Tài liệu thi thử THPT 2021 - Mã đề 867
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 968
Đề lí thuyết hóa vô cơ cực hay
Tài liệu lí thuyết hóa vô cơ phần 2 cực hay
50 bài toán cực khó và hay về este đa chức
Tài liệu về sự kết hợp của axit HNO3 và các quá trình phản ứng vô cơ kinh điển, cực hay.
Chuyên đề phản ứng của H+ và NO3- cực hay
Bài toán sản phẩm khử của NO3-
Bài toán xử lí dung dịch sau phản ứng cực hay và khó
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 898
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 789
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 768
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 789
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 798
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 868
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 985
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 859
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề minh họa
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề minh họa
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 857
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 857
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 869
Đáp đề thi thử THPT 2021 - Mã đề 869
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 685
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021- Đề 685
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 832
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 832
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 985
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 985
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 868
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 868
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 758
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2020 - Đề 758
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 657
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 657
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 485
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 485
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 132
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 132
Lí thuyết Hóa học cực hay
Tóm tắt lí thuyết Hóa học chương trình lớp 12 bằng sơ đồ
Lí thuyết hóa học 12 cực hay
Tài liệu công phá hóa học cực hay
Tài liệu tổng hợp các kiến thức hóa học
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 848
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 848
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 687
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 687
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 132
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 787
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 787
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 685
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 685
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 938
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 938
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề thi thử mã đề 987
Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 758
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2021 - Đề 758
Tài liệu lí thuyết hóa học chinh phục kì thi THPT

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-07-03 02:05:31pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(