Download tài liệu hoá học: Đáp án Đề thi thử THPT QG 2020 - Đề 1

Đề thi và đáp án chi tiết Đề thi thử THPTQG 2020.

Advertisement
Advertisement

Hãy kéo xuống dưới để thấy link download tài liệu


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/tai-lieu-hoa-hoc/dap-an-de-thi-thu-thpt-qg-2020-de-1-86

Tài liệu ôn thi THPT

Advertisement
Click để Download tài liệu

(Bạn sẽ được dẫn tới trang quảng cáo và hiển thị trong vòng 5 giây)
(Quảng cáo sẽ giúp chúng mình giữ website luôn miễn phí cho tất cả học sinh)
Cảm ơn các bạn rất nhiều ^^!

Thảo luận hóa học

Nội dung trích xuất

TỪ ĐIỂN PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC ĐỀ THAM KHẢO (Đề có 4 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2020 ĐỀ SỐ 1 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HOÁ HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: ..................................................................... Số báo danh:.......................................................................... * Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137. * Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước. Câu 41: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit? A. Saccarozơ. B. Xenlulozơ. C. Fructozơ. D. Glucozơ. Câu 42: Công thức hóa học của Crom(III) oxit là A. Cr2O3. B. CrO. C. CrO3. D. Cr(OH)3. Câu 43: Kim loại nào sau đây tan không trong nước ở điều kiện thường? A. Na. B. Ba. C. Li. D. Al. Câu 44: Sắt tác dụng với lưu huỳnh (đun nóng), thu được sản phẩm là A. Fe2S3. B. FeSO4. C. FeS. D. FeS2. Câu 45: Kim loại nào sau đây tan được trong dung dịch HCl? A. Ag. B. Zn. C. Cu. D. Au. Câu 46: Chất nào sau đây được dùng để khử chua đất trong nông nghiệp? A. CaCO3. B. NH4NO3. C. CaO. D. KCl. Câu 47: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hoá đỏ? A. NaOH. B. H2NCH2COOH. C. CH3NH2. D. HNO3. Câu 48: Chất bột X màu đen, có khả năng hấp phụ các khí độc nên được dùng trong trong các máy lọc nước, khẩu trang y tế, mặt nạ phòng độc. Chất X là A. cacbon oxit. B. lưu huỳnh. C. than hoạt tính. D. thạch cao. Câu 49: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện? A. Al. B. K. C. Mg. D. Ag. Câu 50: Công thức của axit fomic là A. C17H33COOH. B. C2H5COOH. C. HCOOH. D. CH3COOH. Câu 51: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo? A. Tơ nilon-6,6. B. Tơ visco. C. Tơ tằm. D. Tơ capron. Câu 52: Dung dịch chất nào sau đây hòa tan được Al2O3? A. KCl. B. NaNO3. C. MgCl2. D. NaOH. Câu 53: Cặp dung dịch chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo ra chất kết tủa? A. Na2CO3 và KOH. B. NH4Cl và AgNO3. C. Ba(OH)2 và NH4Cl. D. NaOH và H2SO4. Câu 54: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được ancol etylic là A. C2H5COOCH3. B. HCOOC3H7. C. CH3COOC2H5. D. HCOOCH3. Câu 55: Cho 2 ml ancol etylic vào ống nghiệm khô có sẵn vài viên đá bọt, sau đó thêm từng giọt dung dịch H2SO4 đặc, lắc đều. Đun nóng hỗn hợp, sinh ra hiđrocacbon Y làm nhạt màu dung dịch KMnO4. Chất Y là A. etilen. B. axetilen. C. anđehit axetic. D. propen. Câu 56: Cho 7,2 gam đimetylamin vào dung dịch HCl loãng dư, sau khi kết thúc phản ứng thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 13,04. B. 10,85. C. 10,12. D. 12,88. Câu 57: Đun nóng 121,5 gam xenlulozơ với dung dịch HNO3 đặc trong H2SO4 đặc (dùng dư), thu Mã đề thi 001 được x gam xenlulozơ trinitrat. Giả sử hiệu suất phản ứng đạt 100%. Giá trị của x là A. 222,75. B. 186,75. C. 176,25. D. 129,75. Câu 58: Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt(II) sau khi kết thúc phản ứng? A. Đốt cháy Fe trong bình khí Cl2 dư. B. Cho Fe(OH)2 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng. C. Cho Fe vào dung dịch HNO3 loãng dư. D. Cho Fe vào dung dịch CuSO4. Câu 59: Thí nghiệm nào sau đây có xảy ra ăn mòn điện hóa học? A. Đốt dây sắt trong bình đựng khí O2. B. Nhúng thanh kẽm vào dung dịch hỗn hợp gồm CuSO4 và HCl loãng. C. Nhúng thanh magie vào dung dịch HCl. D. Nhúng thanh đồng vào dung dịch HNO3 loãng. Câu 60: Hoà tan 0,23 gam Na vào nước dư thu được V lít khí H2. Giá trị của V là A. 0,224. B. 0,448. C. 0,336. D. 0,112. Câu 61: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Xenlulozơ có cấu trúc mạch xoắn. B. Tơ tằm thuộc loại tơ tổng hợp. C. Cao su buna thuộc loại cao su thiên nhiên. D. PE được điều chế bằng phản ứng trùng hợp. Câu 62: Thủy phân hoàn toàn tinh bột, thu được monosaccarit X. Lên men X (xúc tác enzim) thu được chất hữu cơ Y và khí cacbonic. Hai chất X, Y lần lượt là A. glucozơ, sobitol. B. fructozơ, etanol. C. saccarozơ, glucozơ. D. glucozơ, etanol. Câu 63: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Alanin làm mất mà dung dịch Br2. B. Axit glutamic là hợp chất có tính lưỡng tính. C. Trong tơ tằm có các gốc β-amino axit. D. Phân tử Gly-Ala-Val có 3 liên kết peptit. Câu 64: Cho 11,6 gam Fe vào 100 ml dung dịch CuSO4 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam hỗn hợp kim loại. Giá trị của m là A. 12,0. B. 6,8. C. 6,4. D. 12,4. Câu 65: Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ được hỗn hợp khí X gồm CO2, CO và H2. Toàn bộ lượng X khử vừa hết 48 gam Fe2O3 thành Fe và thu được 10,8 gam H2O. Phần trăm thể tích của CO2 trong hỗn hợp X là A. 14,286%. B. 28,571%. C. 16,135%. D. 13,235%. Câu 66: Cho sơ đồ các phản ứng sau (theo đúng tỉ lệ mol): (a) 2X1 + 2H2O  ®iÖnph©n, cã mµng ng¨n 2X2 + X3 + H2 (b) X2 + CO2  X5 (c) 2X2 + X3  X1 + X4 + H2O (d) X2 + X5  X6 + H2O Biết X1, X2, X4, X5, X6 là các hợp chất khác nhau của kali. Các chất X4 và X6 lần lượt là A. KClO và KHCO3. B. KCl và KHCO3. C. KCl và K2CO3. D. KClO và K2CO3. Câu 67: Nung nóng 0,1 mol C4H10 có xúc tác thích hợp, thu được hỗn hợp khí gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và C4H10. Dẫn X qua bình đựng dung dịch Br2 dư, sau khi phản ứng hoàn toàn khối lượng bình tăng m gam và có hỗn hợp khí Y thoát ra. Đốt cháy hoàn toàn Y cần vừa đủ 6,832 lít khí O2. Giá trị của m là A. 3,22. B. 2,80. C. 3,72. D. 4,20. Câu 68: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na2O và Al2O3 (tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 3) vào nước, thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào X, kết quả thí nghiệm được ghi ở bảng sau Thể tích dung dịch HCl (ml) 300 600 Khối lượng kết tủa a a + 2,6 Giá trị của a và m lần lượt là A. 23,4 và 35,9. B. 15,6 và 27,7. C. 15,6 và 55,4. D. 23,4 và 56,3. Câu 69: Cho các phát biểu sau : (a) Cao su lưu hóa có tính đàn hồi, lâu mòn và khó tan hơn cao su thường. (b) Glucozơ gọi là đường mía, fructozơ gọi là đường mật ong. (c) Lực bazơ của amoniac yếu hơn lực bazơ của metylamin. (d) Để giảm đau nhức khi bị ong hoặc kiến đốt có thể bôi vôi tôi vào vết đốt (e) Mỡ lợn hoặc dầu dừa có thể dùng làm nguyên liệu để sản xuất xà phòng và glixerol. Số phát biểu đúng là A. 5. B. 4. C. 3. D. 2. Câu 70: Đốt cháy hoàn toàn a mol X (là trieste của glixerol với các axit đơn chức, mạch hở), thu được b mol CO2 và c mol H2O (b – c = 4a). Hiđro hóa m1 gam X cần 6,72 lít H2 (đktc), thu được 39 gam Y (este no). Đun nóng m1 gam X với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m2 gam chất rắn. Giá trị của m2 là A. 57,2. B. 42,6. C. 53,2. D. 52,6. Câu 71: Thực hiện các thí nghiệm sau : (a) Sục khí CO2 vào dung dịch CaCl2 dư. (b) Cho kim loại Na vào dung dịch Fe(NO3)3 dư. (c) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Al2(SO4)3. (d) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 dư. (e) Hoà tan CaO vào dung dịch NaHCO3 dư. Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kết tủa là A. 4. B. 3. C. 5. D. 2. Câu 72: Từ X thực hiện các phản ứng sau (theo đúng tỉ lệ mol): (a) X + 2NaOH  o t Y + Z + T (b) X + H2  o Ni, t E (c) E + 2NaOH  o t 2Y + T (d) Y + HCl  NaCl + F Biết X là chất hữu cơ mạch hở, có công thức phân tử là C8H12O4. Phân tử khối của chất F là A. 60. B. 74. C. 46. D. 72. Câu 73: Cho mô hình thí nghiệm sau: Cho các nhận xét sau: (a) Thí nghiệm trên nhằm mục đích xác định định tính cacbon và hiđro trong hợp chất hữu cơ. (b) Bông tẩm CuSO4 khan nhằm phát hiện sự có mặt của nước trong sản phẩm cháy. (c) Ống nghiệm được lắp hơi chúi xuống để oxi bên ngoài dễ vào để đốt cháy chất hữu cơ. (d) Ống nghiệm đựng nước vôi trong để hấp thụ khí CO2 và khí CO. (e) Chất để sử dụng để oxi hóa chất hữu cơ trong thí nghiệm trên là CuO. (f) Có thể sử dụng mô hình trên để xác định nitơ trong hợp chất hữu cơ. Số phát biểu đúng là A. 3. B. 5. C. 4. D. 6. Câu 74: Hòa tan hỗn hợp gồm gồm CuSO4 và NaCl vào nước, thu được dung dịch X. Tiến hành điện phân X với điện cực trơ, màng ngăn xốp, dòng điện có cường độ không đổi. Tổng số mol khí thu được ở cả hai điện cực (n) phụ thuộc vào thời gian điện phân (t) được mô tả như đồ thị bên. Giả thiết hiệu suất điện phân là 100%, bỏ qua sự bay hơi của nước. Giá trị của m là A. 33,55. B. 39,40. C. 51,10. D. 43,70. Câu 75: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu và FeS vào dung dịch chứa 0,32 mol H2SO4 (đặc), đun nóng, thu được dung dịch Y (chất tan chỉ gồm các muối trung hòa) và 0,24 mol SO2 (là chất khí duy nhất). Cho 0,25 mol NaOH phản ứng hết với dung dịch Y, thu được 7,63 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 4,66. B. 5,34. C. 5,61. D. 5,44. Câu 76: X, Y là hai axit cacboxylic no, đơn chức mạch hở; Z là este tạo từ X và Y với etilenglycol. Đốt cháy hoàn toàn 35,4 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z bằng khí O2 thu được 31,36 lít khí CO2 (đktc) và 23,4 gam H2O. Mặt khác, cho 35,4 gam E tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 1M và KOH 0,5M, đun nóng. Sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 46,4. B. 51,0. C. 50,8. D. 48,2. Câu 77: Hòa tan hết 23,18 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Fe(NO3)3 vào dung dịch chứa 0,92 mol HCl và 0,01 mol NaNO3, thu được dung dịch Y (chất tan chỉ có 46,95 gam hỗn hợp muối) và 2,92 gam hỗn hợp Z gồm ba khí không màu (trong đó hai khí có số mol bằng nhau). Dung dịch Y phản ứng được tối đa với 0,91 mol KOH, thu được 29,18 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm thể tích của khí có phân tử khối lớn nhất trong Z là A. 45,45%. B. 58,82%. C. 51,37%. D. 75,34%. Câu 78: Hỗn hợp E gồm chất X (CnH2n+1O4N) và Y (CmH2m+2O5N2) trong đó X không chứa chức este, Y là muối của α-amino axit với axit nitric. Cho m gam E tác dụng vừa đủ với 100 ml NaOH 1,2M đun nóng nhẹ, thấy thoát ra 0,672 lít (đktc) một amin bậc III (ở điều kiện thường là thể khí). Mặt khác, m gam E tác dụng với dung dịch HCl (dư), thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có 2,7 gam một axit cacboxylic. Giá trị của m là A. 9,87. B. 9,84. C. 9,45. D. 9,54. Câu 79: Trong quá trình bảo quản, một mẫu muối FeSO4.7H2O (có khối lượng m gam) bị oxi hóa bởi oxi không khí tạo thành hỗn hợp X chứa các hợp chất của Fe(II) và Fe(III). Hòa tan toàn bộ X trong dung dịch loãng chứa 0,025 mol H2SO4, thu được 100 ml dung dịch Y. Tiến hành hai thí nghiệm với Y: Thí nghiệm 1: Cho lượng dư dung dịch BaCl2 vào 20 ml dung dịch Y, thu được 2,33 gam kết tủa. Thí nghiệm 2: Thêm dung dịch H2SO4 (loãng, dư) vào 20 ml dung dịch Y, thu được dung dịch Z. Nhỏ từ từ dung dịch KMnO4 0,1M vào Z đến khi phản ứng vừa đủ thì hết 8,6 ml. Giá trị của m và phần trăm số mol Fe(II) đã bị oxi hóa trong không khí lần lượt là A. 11,12 và 57%. B. 11,12 và 43%. C. 6,95 và 7%. D. 6,95 và 14%. Câu 80: Hỗn hợp X gồm ba este đều no, mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn 35,34 gam X cần dùng 1,595 mol O2, thu được 22,14 gam nước. Mặt khác, đun nóng 35,34 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y chứa hai muối của hai axit có mạch không phân nhánh và 17,88 gam hỗn hợp Z gồm một ancol đơn chức và một ancol hai chức có cùng số nguyên tử cacbon. Phần trăm khối lượng của este đơn chức trong hỗn hợp X là A. 4,98%. B. 12,56%. C. 4,19%. D. 7,47%. --------------HẾT--------------- ĐÁP ÁN: Mã đề thi 001 41-B 42-A 43-D 44-C 45-B 46-C 47-D 48-C 49-D 50-C 51-B 52-D 53-B 54-C 55-A 56-A 57-A 58-D 59-B 60-D 61-D 62-D 63-B 64-D 65-A 66-D 67-A 68-B 69-A 70-D 71-A 72-B 73-A 74-B 75-C 76-B 77-A 78-A 79-C 80-D HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 64: Chọn D. Ta có: nFe pư = nCu = 0,1 mol  mrắn = (11,6 – 5,6) + 6,4 = 12,4 gam Câu 65: Chọn A. Quá trình: o t H O C CO, CO ,H 2 2 2   (1) Hỗn hợp khí CO, H2 + [O]  CO2, H2O (với CO CO H H O 2 2 2 n n ;n n   )  CO H O (oxit) Fe O CO 2 2 3 n n n 3n n 0,3 mol      . Theo (1) áp dụng BTNT H, O: H H O CO CO CO CO 2 2 2 2 2 n n n 2n n 0,15 mol % V 14, 28%        Câu 66: Chọn D. (a) 2KCl (X1) + 2H2O  ®iÖnph©n, cã mµng ng¨n 2KOH (X2) + Cl2 (X3) + H2 (b) KOH (X2) + CO2  KHCO3 (X5) (c) 2KOH (X2) + Cl2 (X3)  KCl (X1) + KClO (X4) + H2O (d) KOH (X2) + KHCO3 (X5)  K2CO3 (X6) + H2O Câu 67: Chọn A. Quá trình nung: C4H10  CnH2n + CmH2m + 2 (n ≥ 1; n ≥ 0) Khi đốt cháy Y gồm CmH2m + 2 : x mol và C4H10 dư: 0,1 – x (mol) luôn có: H O CO Y 2 2 n n n 0,1    (1) và 2 2 BT: O    n 2n 2.0,305 H O CO (2). Từ (1), (2) ta có: 2 2 H O Y C H CO n 0,27 mol m m m 2,58 (g) n 0,17 mol          Theo BTKL: m m m m 3,22 (g) C H Y 4 10     Câu 68: Chọn B. Hỗn hợp gồm Na2O (4x mol) và Al2O3 (3x mol)  X chứa OHdư (2x mol) và AlO2 - (6x mol). Khi cho từ từ HCl vào X thì: 3 3 2 OH H (1) Al(OH) OH AlO H (2) Al(OH) a 2x 0,3 n n n 78 x 0,05 n (4n 3n ) n a 2,6 a 15,6 26x 3. 0,6 78                                  m = 4.0,05.62 + 3.0,05.102 = 27,7 (g). Câu 70: Chọn D. Khi đốt a mol X:  2 2 quan hÖ CO vµ H O CO H O X X X X COO C C 2 2 n n n (k 1) 4a a(k 1) k 5 3 2                Hidro hóa m1 (g) X với 2 2 H BTKL X X Y H n n 0,15 mol m m 2n 38,4(g) 2       Cho m1 (g) X tác dụng với NaOH thì X C H (OH) 3 5 3 n n 0,15 mol   3 5 3 BTKL      m m 40n 92n 52,6 (g) 2 X NaOH C H (OH) Câu 71: Chọn A. (a) CO2 + CaCl2 : không phản ứng. (b) 3Na + Fe(NO3)3 + 3H2O  3NaNO3 + Fe(OH)3 + 3/2H2 (c) 4Ba(OH)2 dư + Al2(SO4)3  3BaSO4 + Ba(AlO2)2 + 4H2O (d) Fe(NO3)2 + AgNO3 dư  Fe(NO3)3 + Ag (e) CaO + H2O  Ca(OH)2 ; Ca(OH)2 + NaHCO3  CaCO3 + NaOH + H2O Câu 72: Chọn B. Công thức cấu tạo của X là CH3-CH2-COO-CH2-CH2-OOC-CH=CH2. o t C H COOCH CH OOCC H (X) 2NaOH C H COONa (Y) C H COONa ( 2 5 2 2 2 3 2 5 2 3 2 4 2     Z) C H (OH) (T) o Ni,t C H COOCH CH OOCC H H (C H COO) C H (E) 2 5 2 2 2 3 2 2 5 2 2 4   o t (C H COO) C H 2NaOH 2C H COONa C H (OH) 2 5 2 2 4 2 5 2 4 2    C H COONa HCl NaCl C H COOH (F) 2 5 2 5    Phân tử khối của chất F là 74. Câu 73: Chọn A. (c) Sai, Ống nghiệm được lắp hơi chúi xuống để chất rắn nóng chảy không chảy ngược vào ống nghiệm. (d) Sai, Ống nghiệm đựng nước vôi trong để hấp thụ khí CO2. (f) Sai, Mô hình trên không được dùng xác định nitơ trong hợp chất hữu cơ. Câu 74: Chọn B. Đoạn 1: Cl2 ; Đoạn 2: dốc tốc độ thoát khí nhanh  Cl2, H2 ; Đoạn 3: đi lên nhưng không dốc  H2, O2. Tại thời điểm t (h) có khí Cl2 thoát ra với số mol là 0,1  ne (1) = 0,2 mol Tại thời điểm t đến 2t (h) có khí Cl2 và H2 thoát ra  H2 (0,1 mol) Khi đó: Cl NaCl 2 n 0,2 mol n 0,4 mol    và BT: e Cl H 2 2 Cu 2n 2n n 0,1mol 2     Vậy m = 0,1.160 + 0,4.58,5 = 39,4 (g). Câu 75: Chọn C. 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 BT: H BT:O H O H SO H O H SO SO H O SO SO           n n n 0,32 mol 4n 4n 2n n n 0,12 mol   Dung dịch thu được sau khi tác dụng NaOH là Na+ (0,25 mol); SO4 2- (0,12 mol) và AlO2 - 2 4 2 2 BTDT SO AlO Na AlO      2n n n n 0,01mol     (OHđã phản ứng với Al3+ là 0,04 mol) Ta có: m m 7,63 m 7,63 17.(0,25 0,01.4) 4,06 (g) Cu,Fe Cu,Fe OH         2 2 4 2 4 S H SO SO S SO n n n n n 0,04 mol       . Vậy m = 4,06 + 0,01.27 + 0,04.32 = 5,61 (g) Câu 76: Chọn B. Khi đốt cháy hỗn hợp E thì E CO H O 2 2 O(trong E) COO m 12n 2n n 1 n 0,5mol 16        2 2 X Y Z COO X Y Z X Y X X Y Y Z Z CO H O Z Z n n 2n n n n 2n 0,05 n n 0,3mol (k 1)n (k 1)n (k 1)n n n n 0,1 n 0,1mol                              Khi cho hỗn hợp E tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm NaOH và KOH thì        2 4 2 2 BTKL m m 40n 56n 62n 18n 51(g) r¾n E NaOH KOH C H (OH) H O (với C H (OH) Z H O X Y 2 4 2 2 n n 0,1mol vµ n n n 0,3mol      ) Câu 77: Chọn A. 3 2 2 BTKL         m m m m m m n 0,43 mol X HCl NaNO Y Z H O H O Dung dịch Y chứa Fe2+ ; Fe3+ ; Mg2+ ; NH4 + ; Na+ (0,01) và Cl- (0,92). Ta có: mion kim loại + NH4 18n  = 46,95 – 0,01.23 – 0,92.35,5 = 14,06 (1) Khi cho Y tác dụng với KOH thì: 4 m m 29,18 m 17.(0,91 n ) 29,18 ion kim loai ion kim loai OH NH         (2) Từ (1), (2) suy ra: mion kim loại = 13,88 (g) ; NH4 n 0,01mol    3 X KL NO (X) m m n 0,15 mol 62    2 2 2 4 BT: H HCl H H O H NH       n 4n 2n 2n n 0,01mol  3 4 BT: N N (X) NaNO N (Z) N (Z) NH       n n n n n 0,15 mol  3 2 BT: O       n 3n n n n 0,05 mol O (X) NaNO O (Z) H O O (Z) Hỗn hợp Z gồm 3 khí: trong đó có H2) và N2O; N2 hoặc N2O; NO hoặc N2; NO. Nhận thấy nN (Z) : nO (Z) = 3 : 1  3N và 1O  2 khí đó là N2 và NO (có số mol bằng nhau = 0,05) Vậy %V khí N2O = 45,45%. Câu 78: Chọn A. X là muối của axit cacboxylic với (CH3)3N  X có dạng là HOOC-R-COONH(CH3)3 Y là muối của α-amino axit no với axit nitric  Y có dạng là HOOC-R’-NH3NO3. 3 3 2 NaOH 3 3 3 3 3 0,03mol HOOCRCOONH(CH ) NaOOCRCOONa, NaOOCR ' NH E (CH ) N HOOCR'NH NO NaNO          1 4 2 43 Ta có: X (CH ) N 3 3 n n 0,03 mol    NaOH X Y n 2n n 0,03 mol 2    PTHH: HOOC-R-COONH(CH3)3 + HCl  (CH3)3NHCl + HOOC-R-COOH Ta có: HOOC R COOH (CH ) N HCl HOOC R COOH 3 3 2,7 n n n 0,03 mol M 90 (R 0) 0,03            Vậy X là HOOC-COONH(CH3)3 và Y là HOOC-C4H8-NH3NO3   m 9,87 (g) E Câu 79: Chọn D. Thí nghiệm 1: Cho 20 ml Y vào BaCl2 thì: 2 SO4 n n 0,01mol     2 2 4 4 4 4 2 2 BT:S         n n n 0,05 0,025 0,025 mol m 6,95 (g) FeSO .7H O SO FeSO .7H O  H SO Thí nghiệm 2: Cho KMnO4 (8,6.10-4 mol) vào Y thì 2 4 BT: e 3 n 5n 4,3.10 mol Fe  KMnO     Trong không khí, Fe2+ bị oxi hoá thành Fe3+ với số mol tương ứng là 0,025 – 0,0215 = 3,5.10-3 mol Vậy 2 3 Fe 3,5.10 %n .100% 14% 0,025     Câu 80: Chọn A. Khi đốt cháy hoàn toàn X: 2 2 2 BTKL X CO H O CO COO m 12n 2n n 1,46mol n 0,48mol 2        Xét hỗn hợp Z, giả sử trong hỗn hợp chứa C2H5OH và C2H4(OH)2. Khi đó ta có hệ sau: 2 5 2 4 2 2 5 2 5 2 4 2 2 4 2 C H OH C H (OH) C H OH C H OH C H (OH) COO C H (OH) 46n 62n 17,88 n 0,2mol n 2n n 0,48 n 0,14mol               * Khi xét các trường hợp khác của hỗn hợp Z đều không thỏa vì giải tương tự hệ trên cho giá trị âm. Khi cho X tác dụng với NaOH: BTKL      m m 40n m 36,66(g) Y X NaOH Z ( n n 0,48mol NaOH COO   ) Dùng tăng giảm khối lượng để đưa muối Y về axit tương ứng m m 22n 26,1(g) axit Y NaOH    Quy đổi 26,1 gam hỗn hợp axit thành C Hn 2n 2 và COO  m m 44n 4,98(g) C H axit COO n 2n 2      Giả sử đốt: C Hn 2n 2 thì n 2n 2 2 2 5 2 4 2 2 BT:C       n n 2(n n ) n 0,3mol C(trongC H ) CO C H OH C H (OH) CO (trong Y)  H(trongC H ) C H C(trongC H ) n 2n 2 n 2n 2 n 2n 2 n m 12n 1,38mol        Áp dụng độ bất bão hòa khi đốt cháy C Hn 2n 2 có: Y C H CO H O n 2n 2 2 2 n n n n 0,39mol      Nhận thấy rằng Y NaOH n 1 2 n   , nên trong hỗn hợp axit có chứa axit hai chức. Ta có hệ sau: 2 2 2 RCOOH R '(COOH) NaOH RCOOH RCOOH R '(COOH) Y R '(COOH) n 2n n 0,48 n 0,3mol n n n 0,39 n 0,09mol                Xét hỗn hợp axit ta có: 2 2 2 5 2 4 2 BT:C      an bn n 2(n n ) RCOOH R '(COOH) CO (sp ch¸y) C H OH C H (OH)       0,3a 0,09b 0,78 a b 2  CH3COOH và HOOC-COOH Nhận thấy rằng trong X chỉ chứa một este đơn chức đó là CH3COOC2H5. với CH COOC H CH COOH C H (OH) CH COOC H 3 2 5 3 2 4 2 3 2 5 n n 2n 0,02mol %m 4,98%      --------------HẾT---------------

Các tài liệu cùng phân loại

Tài liệu ôn thi THPT

Đề thi thử THPT QG 2020 - Đề 2
Đề thi thử THPT QG 2020 - Đề 204
Đáp án Đề thi thử THPT QG 2020 - Đề 1
Đề thi THPT QG 2018 - Đề 204
Đề thi tốt nghiệp THPT 2012 - Đề 859
Đề thi thử và đáp án môn hóa học 2019
Đề thi thử và có đáp án chi tiết môn hóa học 2020
Đề thi thử và có đáp án chi tiết môn hóa học 2020
Đề thi minh họa của Bộ GD-ĐT
Đề thi thử và có đáp án chi tiết môn hóa học 2020
Advertisement
Đề thi thử và có đáp án chi tiết môn hóa học 2020
Đề thi thử và có đáp án chi tiết môn hóa học 2020
Đề thi thử và có đáp án chi tiết môn hóa học 2020
Đề thi thử và có đáp án chi tiết môn hóa học 2020
Đề thi thử và có đáp án chi tiết môn hóa học 2020
Đề thi thử và có đáp án chi tiết môn hóa học 2020
Đề thi thử và có đáp án chi tiết môn hóa học 2020
Đề thi thử THPT QG 2020 - Đề 001
Đáp án Đề thi thử THPT 2020 - Đề 001
Đề thi thử THPT 2020 - Đề 002
Advertisement
Đề thi thử THPT 2020 - Đề 003
Đề thi và có đáp án chi tiết môn hóa học 2020
Đề thi Hóa 12 môn Hóa tỉnh Quảng Nam 2020
Chuyên đề 16 phương pháp giải nhanh hóa học
Chuyên đề phương trình phản ứng
Chuyên đề polime và vật liệu polime
Chuyên đề Trắc nghiệm hóa vô cơ
Chuyên đề hóa HNO3 vận dụng cao
Chuyên đề danh pháp chất hữu cơ
Chuyên đề nhiệt độ sôi
Advertisement
Chuyên đề quy tắc đồng phân
Chuyên đề hóa hữu cơ
Bài tập chuỗi phương trình hóa học
Tài liệu lí thuyết hóa học 12
`

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2021-04-15 01:29:14pm


Xem Phương Trình Hóa Học Ở Các Ngôn Ngữ Khác

Arabic (قاموس المعادلات الكيميائية) Bulgarian (речник на химичните уравнения) Chinese (Simplified) (化学方程式字典) Chinese (Traditional) (化學方程式字典) Croatian (rječnik kemijskih jednadžbi) Czech (slovník chemických rovnic) Danish (kemisk ligningsordbog) Dutch (woordenboek voor chemische vergelijkingen) Finnish (kemiallisten yhtälöiden sanakirja) French (dictionnaire d'équations chimiques) German (Wörterbuch für chemische Gleichungen) Greek (λεξικό χημικής εξίσωσης) Hindi (रासायनिक समीकरण शब्दकोश) Italian (dizionario delle equazioni chimiche) Japanese (化学反応式辞書) Korean (화학 방정식 사전) Norwegian (kjemisk ligningsordbok) Polish (Słownik równań chemicznych) Portuguese (dicionário de equação química) Romanian (dicționar de ecuații chimice)
Advertisement
Russian (словарь химических уравнений) Spanish (diccionario de ecuaciones químicas) Swedish (kemisk ekvationsordbok) Catalan (diccionari d’equacions químiques) Filipino (kemikal na equation ng kemikal) Hebrew (מילון משוואה כימית) Indonesian (kamus persamaan kimia) Latvian (ķīmisko vienādojumu vārdnīca) Lithuanian (cheminių lygčių žodynas) Serbian (речник хемијских једначина) Slovak (slovník chemických rovníc) Slovenian (slovar kemijske enačbe) Ukrainian (словник хімічних рівнянь) Albanian (fjalor i ekuacionit kimik) Estonian (keemiliste võrrandite sõnastik) Galician (dicionario de ecuacións químicas) Hungarian (kémiai egyenlet szótár) Maltese (dizzjunarju tal-ekwazzjoni kimika) Thai (พจนานุกรมสมการเคมี) Turkish (kimyasal denklem sözlüğü)
Advertisement
Persian (فرهنگ معادلات شیمیایی) Afrikaans (chemiese vergelyking woordeboek) Malay (kamus persamaan kimia) Swahili (kamusi ya equation ya kemikali) Irish (foclóir cothromóid cheimiceach) Welsh (geiriadur hafaliad cemegol) Belarusian (слоўнік хімічных ураўненняў) Icelandic (efnajöfnuorðabók) Macedonian (речник за хемиска равенка) Yiddish (כעמיש יקווייזשאַן ווערטערבוך) Armenian (քիմիական հավասարության բառարան) Azerbaijani (kimyəvi tənlik lüğəti) Basque (ekuazio kimikoen hiztegia) Georgian (ქიმიური განტოლების ლექსიკონი) Haitian Creole (diksyonè ekwasyon chimik) Urdu (کیمیائی مساوات کی لغت) Bengali (রাসায়নিক সমীকরণ অভিধান) Bosnian (rječnik hemijskih jednadžbi) Cebuano (kemikal nga equation nga diksyonaryo) Esperanto (vortaro pri kemia ekvacio) Gujarati (રાસાયણિક સમીકરણ શબ્દકોશ) Hausa (kamus din lissafi na sinadarai) Hmong (tshuaj lom neeg txhais lus) Igbo (chemical dictionary ọkọwa okwu) Javanese (kamus persamaan kimia) Kannada (ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ ನಿಘಂಟು) Khmer (វចនានុក្រមសមីការគីមី) Lao (ວັດຈະນານຸກົມສົມຜົນທາງເຄມີ) Latin (equation eget dictionary) Maori (papakupu whārite matū) Marathi (रासायनिक समीकरण शब्दकोश) Mongolian (химийн тэгшитгэлийн толь бичиг) Nepali (रासायनिक समीकरण शब्दकोश) Punjabi (ਰਸਾਇਣਕ ਸਮੀਕਰਨ ਕੋਸ਼) Somali (qaamuuska isle'eg kiimikada) Tamil (வேதியியல் சமன்பாடு அகராதி) Telugu (రసాయన సమీకరణ నిఘంటువు) Yoruba (iwe itumọ idogba kemikali) Zulu (isichazamazwi se-chemical equation) Myanmar (Burmese) (ဓာတုညီမျှခြင်းအဘိဓါန်) Chichewa (mankhwala equation dikishonale) Kazakh (химиялық теңдеу сөздігі) Malagasy (rakibolana fitoviana simika) Malayalam (rakibolana fitoviana simika) Sinhala (රසායනික සමීකරණ ශබ්ද කෝෂය) Sesotho (lik'hemik'hale ea equation ea lik'hemik'hale) Sudanese (kamus persamaan kimia) Tajik (луғати муодилаи химиявӣ) Uzbek (kimyoviy tenglama lug'ati) Amharic (የኬሚካል እኩልታ መዝገበ-ቃላት) Corsican (dizziunariu d'equazioni chimichi) Hawaiian (puke wehewehe ʻōlelo kūmole) Kurdish (Kurmanji) (ferhenga hevkêşeya kîmyewî) Kyrgyz (химиялык теңдемелер сөздүгү) Luxembourgish (chemesche Gleichwörterbuch) Pashto (د کيمياوي معادلې قاموس) Samoan (vailaʻau faʻasino igoa) Scottish Gaelic (faclair co-aontar ceimigeach) Shona (kemikari equation duramazwi) Sindhi (ڪيميائي مساوات ڊڪشنري) Frisian (gemysk fergeliking wurdboek) Xhosa (imichiza equation dictionary)

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(

>