Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ SO2, CdS ra S, CdSO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ SO2 (lưu hùynh dioxit) , CdS (Cadmi sunfua) ra S (sulfua) , CdSO4 (Cadmi sunfat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho SO2 (lưu hùynh dioxit) tác dụng vói CdS (Cadmi sunfua) tạo thành S (sulfua) ,trong điều kiện nhiệt độ 400 - 500

Phương trình để tạo ra chất SO2 (lưu hùynh dioxit) (sulfur dioxide)

H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2 2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2 2SO3 → O2 + 2SO2

Phương trình để tạo ra chất CdS (Cadmi sunfua) (cadmium sulfide)

S + Cd → CdS H2S + Cd(NO3)2 → 2HNO3 + CdS SO2 + 3Cd → 2CdO + CdS

Phương trình để tạo ra chất S (sulfua) (sulfur)

Cl2 + H2S → 2HCl + S 2H2 + SO2 → 2H2O + S Ag2S → 2Ag + S

Phương trình để tạo ra chất CdSO4 (Cadmi sunfat) (cadmium sulfate)

CdCl2 + H2SO4 → 2HCl + CdSO4 2SO2 + CdS → S + CdSO4 Cd + Na2S2O8 → Na2SO4 + CdSO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 11:24:07pm