Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Pb3O4 ra O2, PbO

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Pb3O4 (Chì(II,IV) oxit) ra O2 (oxi) , PbO (Chì(II) oxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành O2 (oxi) ,trong điều kiện nhiệt độ > 550

Phương trình để tạo ra chất Pb3O4 (Chì(II,IV) oxit) (Red lead; Lead(II,IV) oxide; Trilead tetraoxide; Lead oxide red)

3PbO2 → O2 + Pb3O4 2Pb(OH)2 + Na2[Pb(OH)6] → 4H2O + 2NaOH + Pb3O4 O2 + 6PbO → 2Pb3O4

Phương trình để tạo ra chất O2 (oxi) (oxygen)

2CaOCl2 → O2 + 2CaCl2 2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2 2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

Phương trình để tạo ra chất PbO (Chì(II) oxit) (lead(ii) oxide)

2Pb(NO3)2 → 4NO2 + 4O2 + 2PbO O2 + 2Pb → 2PbO Pb + LiNO3 → PbO + LiNO2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-11 07:54:30am