Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CoCl2.6H2O ra H2O, COCl2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CoCl2.6H2O (Coban(II) clorua hexahidrat) ra H2O (nước) , COCl2 (Phosgen) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

CoCl2.6H2O6H2O + COCl2

Nhiệt độ: 160 - 170°C Điều kiện khác: trong dòng chảy của HCl khô

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CoCl2.6H2O => H2O + COCl2  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành H2O (nước) ,trong điều kiện nhiệt độ 160 - 170

Phương trình để tạo ra chất CoCl2.6H2O (Coban(II) clorua hexahidrat) (Cobalt(II) chloride hexahydrate; Cobalt(II) dichloride 6hydrate)

Không tìm thấy phương trình nào

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

2(NH4)3PO4 + 3Ba(OH)2 → 6H2O + 6NH3 + Ba3(PO4)2 3BaO + 2H3PO4 → 3H2O + Ba3(PO4)2 3NH4NO3 + CH2 → 7H2O + 3N2 + CO2

Phương trình để tạo ra chất COCl2 (Phosgen) (phosgene)

CoCl2.6H2O → 6H2O + COCl2 SO2 + CCl4 → COCl2 + SOCl2 Cl2 + CO → COCl2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-05 01:34:58am