Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Cl2, CH2Cl2 ra HCl, CHCl3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Cl2 (clo) , CH2Cl2 (Diclo Methan) ra HCl (axit clohidric) , CHCl3 (Chloroform) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

2Cl2 + CH2Cl2HCl + CHCl3

Điều kiện khác: ánh sáng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + CH2Cl2 => HCl + CHCl3  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Cl2 (clo) tác dụng vói CH2Cl2 (Diclo Methan) tạo thành HCl (axit clohidric)

Phương trình để tạo ra chất Cl2 (clo) (chlorine)

2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH 4HCl + MnO2 → Cl2 + 2H2O + MnCl2 CuCl2 → Cl2 + Cu

Phương trình để tạo ra chất CH2Cl2 (Diclo Methan) (dichloromethane)

CH4 + 2Cl2 → 2HCl + CH2Cl2 CH3Cl + Cl2 → HCl + CH2Cl2 2CH4 + 2Cl2 + O2 → 2H2O + 2CH2Cl2

Phương trình để tạo ra chất HCl (axit clohidric) (hydrogen chloride)

Cl2 + C3H8 → HCl + C3H7Cl CO + H2O + PdCl2 → 2HCl + CO2 + Pd Cl2 + H2O → HCl + HClO

Phương trình để tạo ra chất CHCl3 (Chloroform) (chloroform)

CH4 + 3Cl2 → 3HCl + CHCl3 2Cl2 + CH2Cl2 → HCl + CHCl3 4CH4 + 6Cl2 + 3O2 → 6H2O + 4CHCl3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-04 05:45:23am