Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Ca(ClO)2.3H2O ra H2O, Ca(ClO)2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Ca(ClO)2.3H2O (Canxi hypoclorit trihidrat) ra H2O (nước) , Ca(ClO)2 (Canxi hypoclorit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành H2O (nước) ,trong điều kiện nhiệt độ < 50

Phương trình để tạo ra chất Ca(ClO)2.3H2O (Canxi hypoclorit trihidrat) (Calcium hypochlorite trihydrate)

Không tìm thấy phương trình nào

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

2(NH4)3PO4 + 3Ba(OH)2 → 6H2O + 6NH3 + Ba3(PO4)2 2NH3 + 3PbO → 3H2O + N2 + 3Pb HCl + NaOH → H2O + NaCl

Phương trình để tạo ra chất Ca(ClO)2 (Canxi hypoclorit) ()

2Ca(OH)2 + 2Cl2 → 2H2O + CaCl2 + Ca(ClO)2 Ca(ClO)2.3H2O → 3H2O + Ca(ClO)2 Ca(OH)2 + 2NaClO → 2NaOH + Ca(ClO)2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-11 06:23:56am