Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CO, H2 ra CH4, H2O

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CO (cacbon oxit) , H2 (hidro) ra CH4 (metan) , H2O (nước) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

CO + 3H2CH4 + H2O

Nhiệt độ: 150 - 200°C Xúc tác: Ni

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO + H2 => CH4 + H2O  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho CO (cacbon oxit) tác dụng vói H2 (hidro) tạo thành CH4 (metan) ,trong điều kiện nhiệt độ 150 - 200 ,trong điều kiện chất xúc tác Ni

Phương trình để tạo ra chất CO (cacbon oxit) (carbon monoxide)

C + CO2 → 2CO C + Cu2O → CO + 2Cu C + CaO → CaC2 + CO

Phương trình để tạo ra chất H2 (hidro) (hydrogen)

2HCl + Zn → H2 + ZnCl2 C2H6 → C2H4 + H2 2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH

Phương trình để tạo ra chất CH4 (metan) (methane)

C + 2H2 → CH4 2NaOH + CH2(COONa)2 → CH4 + 2Na2CO3 CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

10FeO + 18H2SO4 + 2KMnO4 → 5Fe2(SO4)3 + 18H2O + 2MnSO4 + K2SO4 2NH3 + 3PbO → 3H2O + N2 + 3Pb 24HNO3 + FeCuS2 → Cu(NO3)2 + 10H2O + 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 04:12:50pm