Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CO, H2 ra CH3OH

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CO (cacbon oxit) , H2 (hidro) ra CH3OH (metanol) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

CO + 2H2CH3OH

Nhiệt độ: 400°C Áp suất: 200 Xúc tác: ZnO, CrO3

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO + H2 => CH3OH  

Phương trình số #2

CO + 2H2CH3OH

Nhiệt độ: 250 - 300°C Áp suất: 300 Xúc tác: CuO/Cr2O3

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO + H2 => CH3OH  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 04:58:12pm