Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CH3OH, H3BO3 ra H2O, B(OCH3)3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CH3OH (metanol) , H3BO3 (Axit boric) ra H2O (nước) , B(OCH3)3 (Trimetyl borat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho CH3OH (metanol) tác dụng vói H3BO3 (Axit boric) tạo thành H2O (nước) ,trong điều kiện chất xúc tác H2SO4 đặc

Phương trình để tạo ra chất CH3OH (metanol) (methanol)

CO + 2H2 → CH3OH KOH + HCOOCH3 → CH3OH + HCOOK NaOH + CH2=CHCOO-CH3 → CH3OH + CH2=CHCOONa

Phương trình để tạo ra chất H3BO3 (Axit boric) (boric acid)

3H2O + BCl3 → 3HCl + H3BO3 3HNO3 + B → 3NO2 + H3BO3 3H2SO4 + 2B → 3SO2 + 2H3BO3

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

24HNO3 + FeCuS2 → Cu(NO3)2 + 10H2O + 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3 (6x-2y)HNO3 + FexOy → (3x-y)H2O + 3x-2yNO2 + xFe(NO3)3 3BaO + 2H3PO4 → 3H2O + Ba3(PO4)2

Phương trình để tạo ra chất B(OCH3)3 (Trimetyl borat) ()

3CH3OH + H3BO3 → 3H2O + B(OCH3)3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 10:50:44am