Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CH3OH, CO ra HCOOCH3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CH3OH (metanol) , CO (cacbon oxit) ra HCOOCH3 (Metyl format) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho CH3OH (metanol) tác dụng vói CO (cacbon oxit) tạo thành HCOOCH3 (Metyl format)

Phương trình để tạo ra chất CH3OH (metanol) (methanol)

KOH + HCOOCH3 → CH3OH + HCOOK CO + 2H2 → CH3OH H2O + C6H5COOCH3 → CH3OH + C6H5COOH

Phương trình để tạo ra chất CO (cacbon oxit) (carbon monoxide)

C + CO2 → 2CO C + Cu2O → CO + 2Cu C + CaO → CaC2 + CO

Phương trình để tạo ra chất HCOOCH3 (Metyl format) (Methyl formate; Formic acid methyl; Methanoic acid methyl; Methanoic acid methyl ester; Formic acid methyl ester; Methyl methanoate)

CH3OH + HCOOH → H2O + HCOOCH3 CH3OH + CO → HCOOCH3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-02 09:26:45pm