Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CH3Cl, Cl2 ra HCl, CH2Cl2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CH3Cl (metyl clorua) , Cl2 (clo) ra HCl (axit clohidric) , CH2Cl2 (Diclo Methan) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho CH3Cl (metyl clorua) tác dụng vói Cl2 (clo) tạo thành HCl (axit clohidric)

Phương trình để tạo ra chất CH3Cl (metyl clorua) (methyl chloride)

CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl CH3OH + HCl → CH3Cl + H2O

Phương trình để tạo ra chất Cl2 (clo) (chlorine)

2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH 4HCl + MnO2 → Cl2 + 2H2O + MnCl2 CuCl2 → Cl2 + Cu

Phương trình để tạo ra chất HCl (axit clohidric) (hydrogen chloride)

Cl2 + C3H8 → HCl + C3H7Cl CO + H2O + PdCl2 → 2HCl + CO2 + Pd Cl2 + H2O → HCl + HClO

Phương trình để tạo ra chất CH2Cl2 (Diclo Methan) (dichloromethane)

CH4 + 2Cl2 → 2HCl + CH2Cl2 CH3Cl + Cl2 → HCl + CH2Cl2 2CH4 + 2Cl2 + O2 → 2H2O + 2CH2Cl2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-04 04:29:43am