Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CH3COOH ra H2O, (CH3CO)2O

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CH3COOH (acid acetic) ra H2O (nước) , (CH3CO)2O (Axetic anhydrit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành H2O (nước)

Phương trình để tạo ra chất CH3COOH (acid acetic) (ethanoic acid)

C2H5OH + (CH3CO)2O → CH3COOH + CH3COOC2H5 2CH3CHO + O2 → 2CH3COOH CH3COOCH=CH2 → CH3CHO + CH3COOH + H2O

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2 (6x-2y)HNO3 + FexOy → (3x-y)H2O + 3x-2yNO2 + xFe(NO3)3 3BaO + 2H3PO4 → 3H2O + Ba3(PO4)2

Phương trình để tạo ra chất (CH3CO)2O (Axetic anhydrit) (Acetic oxide; Acetyl oxide; Acetic anhydride; Acetic acid anhydride; Bisacetic acid anhydride; Diacetic anhydride; Acetic acid acetyl ester; Bisacetic anhydride; Acetylacetate; 3-Oxapentane-2,4-dione)

2CH3CHO + O2 → H2O + (CH3CO)2O CO + CH3COOCH3 → H2O + (CH3CO)2O 2CH3COOH → H2O + (CH3CO)2O

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-11 08:18:54am