Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CH3COCH3, H2 ra CH3CHOHCH3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CH3COCH3 (Axeton) , H2 (hidro) ra CH3CHOHCH3 (2-Propanol) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

CH3COCH3 + H2CH3CHOHCH3

Nhiệt độ: Nhiệt độ Xúc tác: Ni

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COCH3 + H2 => CH3CHOHCH3  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho CH3COCH3 (Axeton) tác dụng vói H2 (hidro) tạo thành CH3CHOHCH3 (2-Propanol) ,trong điều kiện nhiệt độ Nhiệt độ ,trong điều kiện chất xúc tác Ni

Phương trình để tạo ra chất CH3COCH3 (Axeton) (acetone)

C6H5CH(CH3)2 → C6H5OH + CH3COCH3 4H2SO4 + K2Cr2O7 + 3CH3CHOHCH3 → 3CH3COCH3 + 7H2O + K2SO4 + Cr2(SO4)3 (CH3COO)2Ca → CaCO3 + CH3COCH3

Phương trình để tạo ra chất H2 (hidro) (hydrogen)

C4H10 → CH3CH=CHCH3 + H2 C6H12 → C6H6 + H2 2H2O + 2K + CuSO4 → Cu(OH)2 + H2 + K2SO4

Phương trình để tạo ra chất CH3CHOHCH3 (2-Propanol) ()

CH3COCH3 + H2 → CH3CHOHCH3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-14 03:52:20pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(