Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CH3CHO, O2 ra CH3COOH

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CH3CHO (Andehit axetic) , O2 (oxi) ra CH3COOH (acid acetic) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

2CH3CHO + O22CH3COOH

Nhiệt độ: Nhiệt độ Xúc tác: ion Mn2+

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3CHO + O2 => CH3COOH  

Phương trình số #2

CH3CHO + 1/2O2CH3COOH

Xúc tác: Mn2+

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3CHO + O2 => CH3COOH  

Phương trình số #3

CH3CHO + 0,5O2CH3COOH

Xúc tác: Mn2+

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3CHO + O2 => CH3COOH  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 09:35:25pm