Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ C6H5OH, Na ra C6H5ONa, H2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ C6H5OH (Phenol) , Na (natri) ra C6H5ONa (Natri Phenolat) , H2 (hidro) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

2C6H5OH + 2Na2C6H5ONa + H2

Điều kiện khác: nhiệt độ thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5OH + Na => C6H5ONa + H2  

Phương trình số #2

C6H5OH + NaC6H5ONa + 1/2H2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5OH + Na => C6H5ONa + H2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-08 11:19:27am