Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ C6H5OH, HCl ra C6H5Cl, H2O

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ C6H5OH (Phenol) , HCl (axit clohidric) ra C6H5Cl (clorua benzen) , H2O (nước) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

C6H5OH + HClC6H5Cl + H2O

Điều kiện khác: ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5OH + HCl => C6H5Cl + H2O  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho C6H5OH (Phenol) tác dụng vói HCl (axit clohidric) tạo thành C6H5Cl (clorua benzen)

Phương trình để tạo ra chất C6H5OH (Phenol) (phenol)

H2O + HCOOC6H5 → C6H5OH + HCOOH C6H5CH(CH3)2 → C6H5OH + CH3COCH3 NaOH + C6H5COOCH=CH2 → C6H5OH + CH2=CHCOONa

Phương trình để tạo ra chất HCl (axit clohidric) (hydrogen chloride)

CO + H2O + PdCl2 → 2HCl + CO2 + Pd Cl2 + C3H8 → HCl + C3H7Cl C2H5Cl → C2H4 + HCl

Phương trình để tạo ra chất C6H5Cl (clorua benzen) ()

C6H6 + Cl2 → C6H5Cl + HCl C6H5OH + HCl → C6H5Cl + H2O

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

NaOH + C6H5Br → C6H5ONa + H2O + NaBr HCl + NaOH → H2O + NaCl 2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 02:47:48am