Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ C2H5OH, H2N-CH2-COOH ra H2O, H2N-CH2-COOC2H5

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ C2H5OH (rượu etylic) , H2N-CH2-COOH (Glycin) ra H2O (nước) , H2N-CH2-COOC2H5 (etyl aminoaxetat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho C2H5OH (rượu etylic) tác dụng vói H2N-CH2-COOH (Glycin) tạo thành H2O (nước) ,trong điều kiện chất xúc tác H+

Phương trình để tạo ra chất C2H5OH (rượu etylic) ((c2h5)2nh diethylamine)

C2H4 + H2O → C2H5OH C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 CH3CHO + H2O → C2H5OH

Phương trình để tạo ra chất H2N-CH2-COOH (Glycin) ()

Không tìm thấy phương trình nào

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

2NaOH + NH4HSO4 → 2H2O + Na2SO4 + NH3 HCl + NaOH → H2O + NaCl NH4NO2 → 2H2O + N2

Phương trình để tạo ra chất H2N-CH2-COOC2H5 (etyl aminoaxetat) ()

C2H5OH + H2N-CH2-COOH → H2O + H2N-CH2-COOC2H5

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-11 07:19:18am