Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ C2H4, H2O ra C2H5OH

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ C2H4 (etilen (eten)) , H2O (nước) ra C2H5OH (rượu etylic) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

C2H4 + H2OC2H5OH

Xúc tác: H2SO4; H3PO4 Điều kiện khác: nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H4 + H2O => C2H5OH  

Phương trình số #2

C2H4 + H2OC2H5OH

Xúc tác: axit

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H4 + H2O => C2H5OH  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 04:44:51pm