Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ C, Ca3(PO4)2 ra Ca3P2, CO

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ C (cacbon) , Ca3(PO4)2 (canxi photphat) ra Ca3P2 (canxi photphua) , CO (cacbon oxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho C (cacbon) tác dụng vói Ca3(PO4)2 (canxi photphat) tạo thành Ca3P2 (canxi photphua) ,trong điều kiện nhiệt độ 900 - 1000

Phương trình để tạo ra chất C (cacbon) (carbon)

2Mg + CO2 → C + 2MgO 2H2 + CO2 → C + 2H2O C2H2 + Cl2 → C + 2HCl

Phương trình để tạo ra chất Ca3(PO4)2 (canxi photphat) (calcium phosphate)

3Ca(NO3)2 + 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2 + 6NaNO3 3Ca(OH)2 + 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2 + 6NaOH 3Ca(H2PO4)2 + 6Ba(OH)2 → Ca3(PO4)2 + 12H2O + 2Ba3(PO4)2

Phương trình để tạo ra chất Ca3P2 (canxi photphua) ()

3Ca + 2P → Ca3P2 8C + Ca3(PO4)2 → Ca3P2 + 8CO 16Al + 3Ca3(PO4)2 → 8Al2O3 + 3Ca3P2

Phương trình để tạo ra chất CO (cacbon oxit) (carbon monoxide)

C + CO2 → 2CO C + Cu2O → CO + 2Cu C + CaO → CaC2 + CO

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-02 10:48:45pm