Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Al, H2SO4 ra Al2(SO4)3, H2O, H2S

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Al (Nhôm) , H2SO4 (axit sulfuric) ra Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat) , H2O (nước) , H2S (hidro sulfua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

8Al + 15H2SO44Al2(SO4)3 + 12H2O + 3H2S

Nhiệt độ: nhiệt độ cao Điều kiện khác: H2SO4 đặc

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + H2SO4 => Al2(SO4)3 + H2O + H2S  

Phương trình số #2

8Al + 15H2SO44Al2(SO4)3 + 12H2O + 3H2S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + H2SO4 => Al2(SO4)3 + H2O + H2S  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 06:50:10am