Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Al, CaO ra Ca, Ca(AlO2)2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Al (Nhôm) , CaO (canxi oxit) ra Ca (canxi) , Ca(AlO2)2 (Monocanxi aluminat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Al (Nhôm) tác dụng vói CaO (canxi oxit) tạo thành Ca (canxi) ,trong điều kiện nhiệt độ 1200

Phương trình để tạo ra chất Al (Nhôm) (aluminium)

2Al2O3 → 4Al + 3O2 2AlCl3 → 2Al + 3Cl2 2AlCl3 + 3Mg → 2Al + 3MgCl2

Phương trình để tạo ra chất CaO (canxi oxit) ()

Ca(HCO3)2 → CaO + H2O + 2CO2 2CaSO4 → 2CaO + O2 + 2SO2 Ca + 1/2O2 → CaO

Phương trình để tạo ra chất Ca (canxi) (calcium)

CaCl2 → Ca + Cl2 2Ca3P2 → 6Ca + 2P2 3H2 + CaCN2 → C + Ca + 2NH3

Phương trình để tạo ra chất Ca(AlO2)2 (Monocanxi aluminat) (Dialuminum calcium tetraoxide; CA; Dialuminium calcium tetraoxide)

Al2O3 + Ca(OH)2 → H2O + Ca(AlO2)2 2Al + 4CaO → 3Ca + Ca(AlO2)2 2Al(OH)3 + Ca(OH)2 → 4H2O + Ca(AlO2)2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-08 10:11:47pm