Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ AgBr ra Ag, Br2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ AgBr (bạc bromua) ra Ag (bạc) , Br2 (brom) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

2AgBr2Ag + Br2

Nhiệt độ: nhiệt độ phòng Điều kiện khác: có ánh sáng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgBr => Ag + Br2  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành Ag (bạc) ,trong điều kiện nhiệt độ nhiệt độ phòng

Phương trình để tạo ra chất AgBr (bạc bromua) (silver bromide)

FeBr3 + 3Ag(NO3) → 3AgBr + Fe(NO3)3 2Ag + Br2 → 2AgBr Br2 + 2AgI → 2AgBr + I2

Phương trình để tạo ra chất Ag (bạc) (silver)

2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2 2AgNO3 + H2O + HCHO + 3NH3 → 2Ag + 2NH4NO3 + HCOONH4 2AgNO3 + Cu → 2Ag + Cu(NO3)2

Phương trình để tạo ra chất Br2 (brom) (bromine)

8H2SO4 + 2KMnO4 + 10NaBr → 5Br2 + 8H2O + 2MnSO4 + 5Na2SO4 + K2SO4 Cl2 + 2NaBr → Br2 + 2NaCl 2AgBr → 2Ag + Br2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-28 12:27:42am