Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế ZnSO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế ZnSO3 (Kẽm sunfit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

SO2 + ZnO → ZnSO3

Điều kiện khác: ở nhiệt độ thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình SO2 + ZnO => ZnSO3  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho SO2 (lưu hùynh dioxit) tác dụng vói ZnO (kẽm oxit) tạo thành ZnSO3 (Kẽm sunfit)

Phương trình để tạo ra chất SO2 (lưu hùynh dioxit) (sulfur dioxide)

H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2 2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2 2SO3 → O2 + 2SO2

Phương trình để tạo ra chất ZnO (kẽm oxit) (zinc oxide)

3O2 + 2ZnS → 2SO2 + 2ZnO 2Zn(NO3)2 → 4NO2 + O2 + 2ZnO O2 + 2Zn → 2ZnO

Phương trình để tạo ra chất ZnSO3 (Kẽm sunfit) (Zinc sulfite; Sulfurous acid zinc salt)

SO2 + ZnO → ZnSO3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-11 07:33:47am