Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế CuSO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế CuSO3 (Đồng sulfit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Na2SO3 (natri sulfit) tác dụng vói CuCl2 (Đồng(II) clorua) tạo thành NaCl (Natri Clorua)

Phương trình để tạo ra chất Na2SO3 (natri sulfit) (sodium sulfite)

6NaOH + 3S → 3H2O + 2Na2S + Na2SO3 Na2O + SO2 → Na2SO3 NaOH + NaHSO3 → H2O + Na2SO3

Phương trình để tạo ra chất CuCl2 (Đồng(II) clorua) (copper(ii) chloride)

CuO + 2HCl → H2O + CuCl2 Cu(OH)2 + 2HCl → 2H2O + CuCl2 Cu + 4HCl + 2KNO3 → 2H2O + 2KCl + 2NO2 + CuCl2

Phương trình để tạo ra chất NaCl (Natri Clorua) (sodium chloride)

HCl + NaOH → H2O + NaCl Cl2 + 2Na → 2NaCl BaCl2 + Na2SO4 → 2NaCl + BaSO4

Phương trình để tạo ra chất CuSO3 (Đồng sulfit) (copper sulfite)

Na2SO3 + CuCl2 → 2NaCl + CuSO3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 02:18:12pm