Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Ag3PO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Ag3PO4 (Bạc phosphat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

(NH4)3PO4 + 3AgNO33NH4NO3 + Ag3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH4)3PO4 + AgNO3 => NH4NO3 + Ag3PO4  

Phương trình số #3

2Na3PO4 + 3Ag2SO43Na2SO4 + 2Ag3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na3PO4 + Ag2SO4 => Na2SO4 + Ag3PO4  

Phương trình số #4

AgNO3 + 3NaPO33NaNO3 + Ag3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + NaPO3 => NaNO3 + Ag3PO4  

Phương trình số #5

3AgNO3 + H3PO43HNO3 + Ag3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + H3PO4 => HNO3 + Ag3PO4  

Phương trình số #6

3AgNO3 + Na3PO43NaNO2 + Ag3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + Na3PO4 => NaNO2 + Ag3PO4  

Phương trình số #7

3AgNO3 + K3PO43KNO3 + Ag3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + K3PO4 => KNO3 + Ag3PO4  

Phương trình số #8

3AgNO3 + 3KH2PO43KNO3 + Ag3PO4 + 2H3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + KH2PO4 => KNO3 + Ag3PO4 + H3PO4  

Phương trình số #9

3AgNO3 + 3NH4H2PO43NH4NO3 + Ag3PO4 + 2H3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + NH4H2PO4 => NH4NO3 + Ag3PO4 + H3PO4  

Phương trình số #10

3AgNO3 + 2Na2HPO43NaNO3 + Ag3PO4 + NaH2PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + Na2HPO4 => NaNO3 + Ag3PO4 + NaH2PO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-09 01:43:26am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(