Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Cd(NO3)2 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Cd(NO3)2 (Cadmi nitrat) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho H2S (hidro sulfua) tác dụng vói Cd(NO3)2 (Cadmi nitrat) tạo thành HNO3 (axit nitric)

Phương trình để tạo ra chất H2S (hidro sulfua) (hydrogen sulfide)

H2 + S → H2S FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S 5H2SO4 + 8Na → 4H2O + 5H2S + 4Na2SO4

Phương trình để tạo ra chất Cd(NO3)2 (Cadmi nitrat) (cadmium nitrate)

4HNO3 + Cd → 2H2O + 2NO2 + Cd(NO3)2 8HNO3 + 3CdS → 4H2O + 2NO + 3S + 3Cd(NO3)2 10HNO3 + CdS → 4H2O + H2SO4 + 8NO2 + Cd(NO3)2

Phương trình để tạo ra chất HNO3 (axit nitric) (nitric acid)

NH4NO3 → 9H2O + 2HNO3 + 4N2 H2O + 3NO2 → 2HNO3 + NO 3HNO2 → H2O + HNO3 + 3NO

Phương trình để tạo ra chất CdS (Cadmi sunfua) (cadmium sulfide)

S + Cd → CdS H2S + Cd(NO3)2 → 2HNO3 + CdS 3S + 2CdO → SO2 + 2CdS

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 08:39:16am